Εφορία: Χωρίς «πέναλτι» για e-αποδείξεις οι φορολογικές δηλώσεις 2021

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα την περασμένη Παρασκευή για την υποβολή, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Αυγούστου

Η ώρα της Εφορίας έφτασε για περισσότερους από 8.500.000 πολίτες καθώς από την περασμένη Παρασκευή άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους με καταληκτική ημερομηνία την 27η Αυγούστου 2021.

Εφέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και συνεχίζονται έως σήμερα, οι φορολογικές δηλώσεις θα συμπληρωθούν με αρκετές αλλαγές όχι τόσο στο σκέλος των κωδικών όσο στον τρόπο που θα φορολογηθούν εισοδήματα που προέρχονται π.χ. από αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημίωση για ενοίκια κ.τ.λ. Σημαντική αλλαγή θα προκύψει εφέτος για όσους πληττόμενους μισθωτούς ή επαγγελματίες δεν έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο ύψος αποδείξεων με πλαστικό χρήμα καθώς τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη και αν εμφανίσουν λιγότερες αποδείξεις να μην επιβαρυνθούν με πέναλτι φόρου 22%.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλαγές στο νέο έντυπο της Εφορίας είναι περιπτωσιολογικού χαρακτήρα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των κωδικών που δεν είναι ήδη προσυμπληρωμένοι από το σύστημα Taxis για να μην προκύψουν πρόσθετοι φόροι.

Διασταυρώσεις

Για παράδειγμα, στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 (πληροφοριακά στοιχεία) υπάρχει αλλαγή στο λεκτικό της περίπτωσης 4 «Εξαιρείστε από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;». Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα συμπληρωθούν μόνο από όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Στον πίνακα 4 Α (Μισθωτή εργασία) όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και πρόσθετους φόρους καθώς η ΑΑΔΕ προχωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

Στον πίνακα 5 βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προστέθηκαν στα στοιχεία ακινήτου από ιδιοκατοίκηση κ.τ.λ. οι κωδικοί 217 και 224 για ΤΚ των δευτερευουσών κατοικιών και οι κωδικοί 808-809-810 για συμπλήρωση ΑΦΜ.

Στον πίνακα 7 που αφορά ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα υπάρχει λεκτική αλλαγή της περίπτωση 1 σε «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Επίσης, υπάρχει προσθήκη νέων κωδικών 627-628 (περίπτωση 10 «Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε.»). Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται το συνολικό ποσό δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2020 για λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οποιοι συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς θα έχουν μείωση φόρου εισοδήματος έως 16.000 ευρώ κατανεμημένη σε βάθος 4ετίας (40% δαπανών).

Η διαδικασία

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιώσαντων  και των ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Οσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογουμένου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογουμένου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

Επίσης, για επιβεβαίωση των στοιχείων του φορολογουμένου θα πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε ο ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει να ελεγχθεί και να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεìου, η οποία χρησιμοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση.

Παράλληλα, κατά την είσοδο στον πίνακα της επιβεβαίωσης εαν δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου τότε πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης πρέπει ο φορολογούμενος να ενημερώσει το Μητρώο της ΔΟΥ για την έγγαμη σχέση. Μετά την ενημέρωση θα προχωρήσει ο φορολογούμενος στην επιβεβαίωση αφού πληκτρολογήσει τον ΑΦΜ της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται.

Στην περίπτωση που ζευγάρι είναι με σύμφωνο συμβίωσης τότε μπορεί να υποβάλει κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον είχει ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή και οι δύο φορολογούμενοι έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Οι κωδικοί 049-059

Οι κωδικοί 049-059 δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους φορολογουμένους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που είχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στον εσωτερικό πίνακα των κωδικών 049-050 εμφανίζονται επιπλέον οι καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 καθώς και οι καταβολές σε δόσεις δανείων, εφόσον υπάρχουν. Στα αντίστοιχα πεδία, πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές σε δόσεις δανείων, η πληρωμή ενοικίων καθώς και η καταβολή ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν πραγματοποιηθεί με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής εντός του 2020. Ειδικά για εφέτος δεν θα ισχύσει το πέναλτι 22% επί των λιγότερων αποδείξεων που κανονικά θα έπρεπε να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων.

Πώς γίνεται τροποποίηση στοιχείων ακινήτων

Εφόσον δεν συμφωνεί κάποιος με τα στοιχεία των ακινήτων του, όπως αυτά εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψει και να τα εισαγάγει ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή εικόνα.

Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται στον υποπίνακα του κωδικού 801 ο ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενεί τον φορολογούμενο, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εαν το πρόσωπο που φιλοξενεί τον φορολογούμενο είχει ήδη υποβάλει δήλωση εισοδήματος και δεν είχει αναγράψει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να συμπεριλάβει τους φιλοξενούμενους. Στον κωδ. (007-008) ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας και οι μήνες φιλοξενίας.

Αναδρομικά εισοδήματα και συντάξεις

Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν, ενώ οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1. Στην περίπτωση που κάποιος έχει εισπράξει αναδρομικά συντάξεων θα δηλωθούν και αυτά με τροποποιητική δήλωση στην Εφορία στα έτη που αφορούν. Ωστόσο εάν τα αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2021.

Ειδικότερα, από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλεγεί ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια θα επιλεγεί τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά τότε υποβάλλεται οριστικά η δήλωση.

Διαφωνία με προσυμπληρωμένα στοιχεία

Αν κάποιος δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στους κωδικούς της δήλωσης έγιναν με βάση τα αρχεία της ΑΑΔΕ που προέκυψαν απά την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή ο φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νεου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

in.gr