Επανεκίννηση εστίασης: Τα τρία σημεία που πρέπει να προσέξουν όσοι υποβάλουν αίτηση

Η συγκεκριμένα δράση έχει προϋπολογισμό 330 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 280 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις

OT.gr Newsroom

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) είτε για πρώτη φορά, είτε κατόπιν απόρριψης, θα πρέπει να προσέξουν τρία συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή τους:

  • την ορθή υποβολή της ‘Αδειας Λειτουργίας: να είναι σε επιλέξιμο ΚΑΔ, στη σωστή διεύθυνση και φυσικά στην σωστή επωνυμία με το ανάλογο ΑΦΜ.
  • τις υπεύθυνες δηλώσεις του λογιστή: είναι απαραίτητη η επισύναψή τους, συμπληρωμένες σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της πρόσκλησης και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωσή τους.
  • την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω Taxis: το έντυπο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εκτύπωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υποβάλλουν νέα αίτηση κατόπιν της απόρριψής τους, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν προχωρήσει σε ένσταση ως προς την αρχική απόφαση.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συγκεκριμένα δράση έχει προϋπολογισμό 330 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 280 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

ot.gr