ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ –

«Έναρξη υποβολής αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του
προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση
του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περιόδου
2021 -2022. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ηλεκτρονικά την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr,
«Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες
οδηγίες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, έχουν α) οι εργαζόμενες
στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή
ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή
αυτοαπασχολούμενες β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet,
αποκλειστικά της αιτούσας, προκειμένου για την ταυτοποίηση των διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε επικοινωνήσετε με τον αριθμό 213.1320.600 ή
να στείλετε e-mail στη διεύθυνση  helpdeskenarmonisi@eetaa.gr