Βιολογικά: Οι υποχρεώσεις των παραγωγών και οι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου του Μέτρου 11: Βιολογικές Καλλιέργειες

Υποχρεώσεις γεωργών

Οι υποχρεώσεις/δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 11.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων/Δράσεων:

Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες

Υπομέτρο 1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Υπομέτρο 2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Βασικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 τηρούν στο σύνολό τους υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη για το Υπομέτρο 11.2 και τρία έτη για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των συναφθεισών συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία, κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος, ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. Γενικά η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11, πέραν της υποχρέωσης τήρησης στην εκμετάλλευσή τους του φακέλου δικαιούχου, θα πρέπει να τηρούν και στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης τη γραμμή βάσης. Η γραμμή βάσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται ανά Δράση και πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων.

Επιπρόσθετα και με γνώμονα τη συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχω/προτεραιοτήτων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τις δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογούν την ενίσχυση. Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Αντικείμενο ελέγχου

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μ11 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο έλεγχος πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά τα ζώα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης, όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και το γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων, ως προς την μέτρηση και σε περίπτωση μη ύπαρξης απόκλισης, μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% των αγροτεμαχίων από κάθε είδος εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου (αροτραίες εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας). Σε περίπτωση απόκλισης γίνεται μέτρηση του συνόλου των αγροτεμαχίων, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο «Οδηγίες επιτόπιου ελέγχου».

Πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη με τη λήψη σημειακών δεδομένων ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων στο Μέτρο 11. Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων/ζωικού κεφαλαίου σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου φυτικού/ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ

in.gr