Πυρκαγιές – Δέκα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και πέντε άξονες δράσης για τη στήριξη των πυρόπληκτων

Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Η Ελληνική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενεργοποιούν μια σειρά από μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές, μετά την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την οριοθέτησή τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από την πυρκαγιά, θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται για έξι (6) μήνες. Ειδικότερα, με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων των περιοχών – εντός αυστηρής περιμέτρου – οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή αποζημιώσεων, που είναι (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

3. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτελείται από 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων με σκοπό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν). Η χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο [ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23-04-2021)], το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, με την προώθηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια, της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δύναται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και – αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία – να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.

5. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

6. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν. 4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

7. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σε συνέχεια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης που θα εκδοθεί, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά.

Ειδικότερα, προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), (β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και (γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

8. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών και Υποδομών, δύναται, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

9. Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Για τους πολίτες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, με χρηματοδότηση – αρχικά 300.000 ευρώ – από το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχωρά άμεσα στη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να φιλοξενηθούν οι πληγέντες.

10. Στήριξη αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α., σε συνέχεια και της έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, ενώ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα διαμορφωθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να καλυφθούν και άλλες περιπτώσεις πληττόμενων αγροτών και παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α.

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς για την προώθηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πυρκαγιά και ενεργοποιεί μέτρα, στο εύρος των αρμοδιοτήτων του, για τη στήριξη φυσικών και νομικών προσώπων που πλήττονται, ώστε η στήριξη να φτάσει, με ταχείς ρυθμούς, στους δικαιούχους.

Πέντε άξονες δράσης για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Η άμεση κινητοποίηση σύσσωμου του κρατικού μηχανισμού για τη λήψη δέσμης ανακουφιστικών μέτρων στην κατεύθυνση της άμεσης αποζημίωσης των πληγέντων και της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 5 Αυγούστου, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκαν 5 άξονες δράσης υπέρ:

•     της κοινωνικής προστασίας,

•     της στεγαστικής συνδρομής και αποκατάστασης των υποδομών,

•     της οικονομικής ενίσχυσης και φοροελαφρύνσεων,

•     της στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

•     της αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τους παραπάνω άξονες δράσης, προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα:

Υπουργείο Εσωτερικών

•     Άμεση καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στους πληγέντες για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής.

•     Άμεση καταβολή μίας πρώτης χρηματοδότησης με το ποσό των 180.000 ευρώ το οποίο θα  διοχετευτεί στους πληγέντες και θα κατανεμηθεί ως εξής:

–      90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών,

–      60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς

–      30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

•  Άμεση χορήγηση στεγαστικής συνδρομής έπειτα από σχετική αυτοψία που θα διενεργηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια.

•  Άμεση χορήγηση επιδότησης ενοικίου στους πληγέντες που έχουν μείνει άστεγοι.

Υπουργείο Οικονομικών

•     Απαλλαγή των πληγέντων από την καταβολή ΕΝΦΙΑ.

•     Άμεση επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

•     Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για φυσικά πρόσωπα στις περιοχές που κηρύχθηκαν ή θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

•     Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων.

•     Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

•  Άμεση αποζημίωση μέσω του ΕΛΓΑ των απωλειών που υπέστησαν οι παραγωγοί σε μελισσοσμήνη, ζωικό κεφάλαιο και στις δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και στις καλλιέργειες με οπωροκηπευτικά.

•  Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας που καταβάλλεται και σε πνεύμα κατανόησης, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να αποζημιωθούν ακόμα και οι παραγωγοί που δεν είχαν ασφαλισμένο το φυτικό τους κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•  Όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες.

•  Άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής αναδάσωσης. Όπου η φυσική αναγέννηση δεν είναι δυνατή, οι εκτάσεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

•  Άμεση δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Για το λόγο αυτό άμεσα χρηματοδοτούνται τα δασαρχεία για αντιπλημμυρικές μελέτες και αντιδιαβρωτικά έργα.

Την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο δυνατό η στήριξη στους πληγέντες, προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορίδης εξήρε τη συνδρομή τους πυροσβεστικού σώματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και στον περιορισμό των υλικών ζημιών και δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός στο πλευρό όλων των ανθρώπων που επλήγησαν, μέσω κυρίως της χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε, με τη σειρά τους, όλους όσοι επιχείρησαν στο πεδίο για την οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς και τους εθελοντές που προσέφεραν στέγη σε κατοίκους που είχαν πληγεί, αλλά και βοήθησαν στη διάσωση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων από τις φλόγες.

Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράει τάχιστα στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, που αφορά στην κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των κατοίκων, ύψους 600 ευρώ, καθώς στην αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την πρώτη άμεση χορήγηση 180.000 ευρώ στους τρεις πληγέντες δήμους της Βορειοανατολικής Αττικής:  90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών, 60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς και 30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου. Όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας, θα ακολουθήσει η καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων για την αποστολή τεχνικών δελτίων και για τα υπόλοιπα χρήματα, προκειμένου η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

«Βασικός μας γνώμονας είναι η ταχύτητα. Θα είμαστε δίπλα στους δήμους, την περιφέρεια και τους κατοίκους για οποιαδήποτε ενίσχυση χρειαστεί», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, το οποίο θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

«Από τον «Ιανό» και μετά, έχουμε πλέον μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αίρουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και κινούμε άμεσα τις διαδικασίες, εκεί όπου προηγουμένως απαιτούνταν ακόμα και χρόνια -σε κάποιες περιπτώσεις- μέχρι να ολοκληρωθούν», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχωρά, άμεσα, στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής αναδάσωσης, καθώς και στη δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες, ενώ άμεσα χρηματοδοτούνται τα δασαρχεία για αντιπλημμυρικές μελέτες και αντιδιαβρωτικά έργα.

Άμεσα είναι και τα μέτρα οικονομική στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, καθώς και την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Όπως επισημάνθηκε, δε, καθώς επίκειται η αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ, επισπεύδεται η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή για όλους όσοι έχουν πληγεί. «Έχουμε διαμορφώσει ένα συμπαγές πλαίσιο κρατικής αρωγής και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σύντομα ορατό», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί, με ταχείες διαδικασίες, τη στεγαστική συνδρομή προς τους πληγέντες, καθώς και την επιδότηση ενοικίου, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπέστησαν καταστροφές. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, συνεργεία και μηχανικοί του Υπουργείου βρίσκονται, ήδη, στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές σε κατοικίες και κτήρια. «Διαθέτουμε την εμπειρία, το σύστημα έχει δουλέψει και σε άλλες καταστροφές. Γνωρίζουμε, ακριβώς, τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιάννης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, καθώς και ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος και ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης.

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

ΥΠΕΣ Μάκης Βορίδης:

«Αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη καταστροφή και η σημερινή μας σύσκεψη επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Εκτελώντας την εντολή του Πρωθυπουργού η κατεύθυνση είχε καθαρά δοθεί ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι άμεσες, απολύτως υποστηρικτικές και να σταθούμε αφενός δίπλα στους πληγέντες ως κράτος και ως πολιτεία, αφετέρου να κοιτάξουμε οι περιοχές να επουλώσουν το ταχύτερο δυνατό τις πληγές τους και τρίτο να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος που έχει καταστραφεί, του δασικού πλούτου που χάσαμε, να κινηθούμε ταχύτατα και στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε αποφασίσει μια δέσμη μέτρων, θα την παρουσιάσουν τα αρμόδια υπουργεία κατά το μέτρο της αρμοδιότητος τους και θα εξαγγείλουμε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου τα επιτευχθεί ο στόχος αυτός που είπαμε, δηλαδή το να αποκαταστήσουμε τις πληγές. Το σημαντικό βεβαίως κρατείται το οποίο είναι ότι μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, μέσα σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, προστατεύθηκε η ανθρώπινη ζωή, δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών και κατά το δυνατόν περιορίστηκαν οι υλικές ζημιές. Ήδη οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ όλοι, σε όσους συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, πρωτίστως και κυρίως στους άνδρες και στις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά βεβαίως και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια και στους Δήμους που συνέδραμαν αποφασιστικά στο έργο αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός στο πλευρό όλων των ανθρώπων που επλήγησαν και μέσω κυρίως της χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Αν. ΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμένα στις γυναίκες και τους άνδρες που επιχείρησαν στο πεδίο και κατάφεραν να σβήσουν αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, χωρίς να θρηνήσουμε θύματα, αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες στο φυσικό μας περιβάλλον. Θα ήθελα να πω, επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή διέθεσαν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που δεν είχαν κατοικία, αλλά και βοήθησαν όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να περισυλλεχθούν τα αδέσποτα ζώα και τα ιπποειδή. Όσον αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, η συνδρομή μας έχει δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, σχετικά με τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί, ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας, με 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες αντικατάστασης οικοσκευής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα άμεση χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών, 60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς και 30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου, για τα πρώτα έξοδα που θα καταβάλλονται σε όλους όσοι έχουν πληγεί, από την αμέσως επόμενη στιγμή που θα γίνεται η καταγραφή. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν με την υποβολή των τεχνικών δελτίων των δήμων και τα υπόλοιπα χρήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές και με οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έχει κάθε δήμος που έχει πληγεί, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των ζημιών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις αποφάσεις μας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε συνεχή συντονισμό, στο πλαίσιο του νόμου για την Κρατική Αρωγή που έχει θεσπίσει αυτή η Κυβέρνηση, προκειμένου να συντμίσουμε όσο μπορούμε τους χρόνους, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες κατά το παρελθόν έπαιρναν ακόμα και χρόνια. Θα είμαστε δίπλα να συνδράμουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί».

ΥφΥΠΕΝ Γιώργος Αμυράς:

«Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα κηρύξουμε άμεσα αναδασωτέες τις καμένες εκτάσεις στο σύνολό τους και δεν θα επιτρέψουμε να χάσει τον χαρακτήρα του ούτε ένα μέτρο δάσους. Καμία αλλαγή χρήσης γης δεν θα επιτραπεί να συμβεί και εκεί όπου η φύση δεν μπορεί να επανακάμψει με τη φυσική αναγέννηση για να επανέλθει το δάσος, θα παρεμβαίνουμε εμείς, εντάσσοντας αυτές τις εκτάσεις στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων».

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος:

«Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου της κρατικής αρωγής, έχουμε ενεργοποιήσει μια σειρά από μέτρα στήριξης. Αρχικά είναι το μέτρο επιχορήγησης των επιχειρήσεων, των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές επιτροπές σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Αύριο θα συνεργαστούν μαζί μου στο πλαίσιο αυτό, θα μιλήσουμε με επιχειρηματίες, ο στόχος είναι να κινήσουμε πολύ εντατικά τις διαδικασίες έτσι ώστε να χορηγήσουμε μια προκαταβολή όσον αφορά την εκτιμηθείσα ζημιά που θα προκύψει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προχωρούν και οι διαδικασίες για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και τέλος, για τους πληττόμενους συμπολίτες μας από την πυρκαγιά θα προβλεφθεί, όπως έχει δρομολογηθεί, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας που θα έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών για να συμπτύξουμε τις διαδικασίες και τους χρόνους».

Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης:

«Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται ήδη στις Αδάμες και στη Βαρυμπόμπη, για γίνουν αυτοψίες στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους και την περιφέρεια, ώστε να βγει η ΚΥΑ οριοθέτησης της περιοχής και να προχωρήσουμε άμεσα στη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Για, δε, τους συμπολίτες μας οι οποίοι, αυτή τη στιγμή, έχουν ανάγκη γιατί έχουν μείνει άστεγοι, θα προχωρήσουμε άμεσα με τους συναρμόδιους υπουργούς σε μία ΚΥΑ επιδότησης ενοικίου, ώστε να συνδράμουμε -έστω και για τα πρώτα έξοδα- μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, σε όλες τις πληγείσες περιοχές».

Χρηματοδότηση Αποκατάστασης και Στήριξης περιοχών που επλήγησαν από Φυσικές Καταστροφές – Στο 1,1 δισ. ευρώ το κόστος από τον Ιανουάριο 2020 έως σήμερα

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν προβεί σε χρηματοδοτήσεις και εντάξεις έργων ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ για αποκατάσταση και στήριξη περιοχών και πληγέντων από φυσικές καταστροφές από τον Ιανουάριο του 2020 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα:

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για αποζημιώσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) συνολικού ύψους 352,1 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 έως τις 4 Αυγούστου 2021, εκ των οποίων 209,6 εκατ. ευρώ εκταμιεύτηκαν εντός του 2020 και 142,5 εκατ. ευρώ εντός του 2021.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς Περιφέρειες και Υπουργεία, έχουν ενταχθεί νέα έργα αποκατάστασης και στήριξης περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές συνολικού ύψους 787,2 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο 2020 έως το πρώτο εξάμηνο του 2021, εκ των οποίων 398,9 εκατ. ευρώ το 2020 και 388,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι πόροι που ήδη εκταμιεύτηκαν για φυσικές καταστροφές από το ΠΔΕ από τον Ιανουάριο του 2020 έως το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 269,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 156,7 εκατ. ευρώ το 2020 και 112,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Στο πλαίσιο την αξιοποίησης των πόρων του λογαριασμού 128/75 για την κάλυψη της επιδότησης επιτοκίου για τη στεγαστική συνδρομή, από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν διατεθεί 3,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε έκτακτη ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) από το τακτικό αποθεματικό εντός του 2021 με 45,5 εκατ. ευρώ για προληπτικές δαπάνες δασοπροστασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε συνέχεια της κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ», το Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε την ΓΓΠΠ με 14,6 εκατ. ευρώ για δαπάνες καθαρισμού δασών και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών.

Επιπλέον, εκταμιεύτηκαν 2,8 εκατ. ευρώ για την ομαλή λειτουργικότητα των κέντρων 112 της Μονάδας Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Επιπλέον 3 εκατ. ευρώ από το τακτικό αποθεματικό δόθηκαν για κάλυψη δαπανών διάνοιξης αντιπυρικών ζωών και την προμήθεια υδατοδεξαμενών ανοιχτού τύπου – μεγάλου όγκου και την προμήθεια ερπυστριών, ελαστικών επισώτρων για τη συντήρηση του μηχανοκίνητου στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπλέον εκταμιεύτηκαν από το αποθεματικό 17 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης έντεκα (11) επιπλέον πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης και 8,1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

in.gr