Βιολογικά – Tι αλλάζει από 1/1/2022

To σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, σε συνέχεια της αναβολής της εφαρμογής της για ένα έτος.

Οι κανόνες θα αντικατοπτρίζουν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα.

Στόχος του νέου κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους αγρότες και παράλληλα να προληφθεί η απάτη και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τους ακόλουθους τρόπους:

  • οι κανόνες παραγωγής θα απλουστευθούν μέσω της σταδιακής κατάργησης ορισμένων εξαιρέσεων και αυτοεξαιρέσεων
  • το σύστημα ελέγχου θα ενισχυθεί χάρη σε αυστηρότερα προληπτικά μέτρα και διεξοδικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού
  • οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ίδια δέσμη κανόνων που ακολουθούν οι παραγωγοί της ΕΕ
  • οι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή θα καλύπτουν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κηρός μελισσών, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοίνικα) και θα έχουν πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τα κουνέλια και τα πουλερικά)
  • η πιστοποίηση των μικροκαλλιεργητών θα διευκολυνθεί χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης
  • θα υιοθετηθεί πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα
  • θα καταργηθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια στα θερμοκήπια.

Σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιολογική καλλιέργεια του 25% της γεωργικής γης έως το 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 23 δράσεις κατανεμημένες σε τρεις άξονες:

  • Άξονας 1: τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
  • Άξονας 2: ενθάρρυνση της μετατροπής και ενίσχυση ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας
  • Άξονας 3: τα βιολογικά προϊόντα παράδειγμα προς μίμηση: βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα

in.gr