∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ | Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ειδικές σημειώσεις:
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα τηρηθεί το προβλεπόμενο υγειονομικό
πρωτόκολλο για την πανδημία Covid-19.
Η είσοδος στον συνεδριακό χώρο θα πραγματοποιείται, ύστερα από επίδειξη του
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του πιστοποιητικού νόσησης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο γεύμα στο ξενοδοχείο Costa Navarino, θα
πρέπει να αποστείλουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους στη Γενική Επιτροπεία,

το αργότερο έως την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρμό-
διος για την παραλαβή των πιστοποιητικών υπάλληλος της Γενικής Επιτροπείας

θα επικοινωνήσει μαζί τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συνοδούς των
συνέδρων. Μετά τη συλλογή των πιστοποιητικών εμβολιασμού, θα καταρτιστεί

σχετικός ονομαστικός κατάλογος, που θα αποσταλεί μαζί με τα πιστοποιητικά εμ-
βολιασμού στην ανωτέρω επιχείρηση.

Πριν από την είσοδο στο ξενοδοχείο Costa Navarino, απαιτείται όλοι οι εμβολι-
ασμένοι σύνεδροι και οι συνοδοί τους να έχουν πραγματοποιήσει rapid test, το

αργότερο 48 ώρες πριν από το γεύμα. Τα rapid test θα επιδεικνύονται, κατά την
είσοδο στο ξενοδοχείο.

9.00-9.30 Άφιξη των συνέδρων, εγγραφές, έλεγχος του υγειονομικού πρω-
τοκόλλου, ταξιθέτηση.

9.30 – 10.00 Έναρξη της εκδήλωσης – Χαιρετισμοί από τους θεσμικούς παρά-
γοντες.

Α ́ Συνεδρία

Συντονιστής: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
10.00 – 10.20 Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών ∆.∆. ε.τ.

Σκέψεις-Επισημάνσεις, για τη δικαστική προστασία, κατά το προ-
συμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τη νο-
μολογία και, κυρίως, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021

10.20 – 10.40 Ηλίας Κοκκίνης, ∆ικηγόρος, μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Η εισαγωγή του “νέου” ένδικου βοηθήματος της αίτησης ανα-
στολής εκτέλεσης και ακύρωσης στις προσυμβατικές διαφορές

(ν. 4782/2021) – αξιολόγηση, εφαρμογή και προοπτικές
10.40 – 11.00 Σταυρούλα Καρατζά, Νομική Σύμβουλος ΑΕΠΠ-∆ικηγόρος
Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ ως φίλτρο διήθησης
της διαφοράς και ως μηχανισμός αποτελεσματικής προστασίας των

οικονομικών φορέων, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσί-
ων συμβάσεων

11.00 – 11.20 Ασπασία Καλαφάτη, Εφέτης ∆.∆.

Η αρχή της τυπικότητας στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογη-
τικών συμμετοχής του αναδόχου. Κάμψη της από την αρχή της

επιείκειας. Νομολογιακά δεδομένα
11.20 – 11.40 Μαρία Αλεξοπούλου, ∆.Ν., Πρωτοδίκης ∆.∆.

Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόμενου να
επιδιώξει τον αποκλεισμό ανταγωνιστών του, κατά το στάδιο πριν
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης

Β ́ Συνεδρία

Συντονιστής: Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.
12.20 – 12.40 Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ, ∆.Ν., ∆ικηγόρος
Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήματος επίλυσης διαφορών
εκ συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων
12.40 – 13.00 Κλεοπάτρα Καλλικάκη. ∆.Ν., Εφέτης ∆.∆.

Ενοποίηση δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών, που αναφύονται
στο στάδιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

13.00 – 13.20 Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου-∆ιοικη-
τικών Θεσμών ΕΚΠΑ

Η δυνατότητα εναγωγής του ∆ημοσίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης
της δημόσιας σύμβασης

13.20 – 13.40 Γεώργιος Τράντας, Νομικός Σύμβουλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, Καθηγητής ∆ι-
οικητικού και Συγκριτικού ∆ημοσίου ∆ικαίου της Σχολής Ευελπίδων

Ένας νέος θεσμός: Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης

∆εξίωση

13.40 – 14.00 Μουσικό πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του ∆ήμου

Τρίπολης.

14.00 – 16.00 ∆εξίωση στον κήπο του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέ-
ντρου.

18.00 – 19.00 Ιστορικός περίπατος στην πόλη της Τρίπολης, με έμφαση στην

ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην πολεοδομία της πόλης. (Ση-
μείο συνάντησης, η κεντρική είσοδος του ∆ικαστικού Μεγάρου

Τρίπολης).

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021
Επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη

9.30 Αναχώρηση με λεωφορεία (το ακριβές σημείο αναχώρησης θα
ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης).
Οι σύνεδροι θα έχουν τη μοναδική δυνατότητα να ξεναγηθούν
στον χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και να παρακολουθήσουν
την εισήγηση/παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου από τον
επικεφαλής των ανασκαφών, Ομότιμο Καθηγητή Κλασσικής
Αρχαιολογίας Πέτρο Θέμελη.

14.30 Μετάβαση στο ξενοδοχείο Costa Navarino, γεύμα στο εστιατό-
ριο «Μοριάς»

17.30 Αναχώρηση με λεωφορεία για την πόλη της Τρίπολης (ολιγόλε-
πτη στάση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας).