15o ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ 06-07/11/2021

O AC3 (Argolis Classic Car Club) ςυνδιοργανώνει με την Κοινωφελή Επιχείρηςη του Δήμου Άργουσ-
Μυκηνών με επίκεντρο την Αργολίδα, το 15ο ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ το ΢άββατο 06 και την Κυριακή 07

Νοεμβρίου 2021. Σο διήμερο Ράλλυ Δαναών, ζχει ωσ ζμβλημα την Πφλη των Λεόντων η οποία είναι η
κυρία είςοδοσ τησ ακρόπολησ των Μυκηνών και διεξάγεται αδιάλειπτα για 15 χρόνια, ωσ μία από τισ
ςημαντικότερεσ εκδηλώςεισ ιςτορικών αυτοκινήτων.
Η πολιτεία με υπουργική απόφαςη από το 1978 ζχει διαχωρίςει ουςιαςτικά το παλαιό αυτοκίνητο ωσ
πολιτιςτικό αντικείμενο από το ςφγχρονο. Σο διήμερο Ράλλυ Δαναών είναι πλζον θεςμόσ διεξάγεται
από το ζτοσ 2007 και εκτόσ από τον Νομό Αργολίδοσ, ςυγκεντρώνει πληρώματα από Φθιώτιδα,
Αττική, και όλη την Πελοπόννηςο, που ζχουν την δυνατότητα να γνωρίςουν τισ ομορφιζσ του Δήμου
μασ.

Σο 15ο ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ, Regularity με Μ.Ω.Σ. ζωσ 50 χλμ /ω, θα εκκινήςει ςτισ 11:00 τησ
06/11/2021 από το Ι.ΚΣΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ΢ AUTOVISION, προσ τισ ιςτορικζσ, γραφικζσ διαδρομζσ του
Δήμου Άργουσ-Μυκηνών, με κατεφθυνςη προσ Μφλουσ, Κιβζρι, Άςτροσ, Kαςτάνιτςα, Πάρνωνα,
Βαμβακοφ, Βαρβίτςα, θα διζλθει από Καρυζσ (ςτισ 13:00 ), Καςτρί ,και θα καταλήξει ςτον Αγ.Πζτρο
Κυνουρίασ ςτισ 13:30 για αναςυγκρότηςη και γεφμα των πληρωμάτων . Θα επανεκκινήςει μετά από 1
1⁄2 .ώρα προσ Πάρνωνα, Άςτροσ, επιςτρζφει ςτη Νζα Κίο, για το τζλοσ τησ 1ησ

ημζρασ και από το
ίδιο ςημείο για την επανεκκίνηςη τησ επόμενησ με διαδρομζσ και ςτην Κορινθία. Tα πληρώματα θα
κινηθοφν με Μ.Ω.Σ. ζωσ ςε αςφάλτινεσ διαδρομζσ θα ικανοποιήςουν τα πληρώματα που θα
απολαφςουν τα φθινοπωρινά τοπία και χρώματα, καταλήγοντασ ςτο γραφικό Κεφαλάρι, για
τερματιςμό και γεφμα απονομήσ ςτο http://ktimavasiliou.gr/index.php/2018-01-04-15-49-42
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτην εκδήλωςη ζχουν ιςτορικά αυτ/τα καταςκευήσ ζωσ και το 1991. Δεκτά,
αλλά εκτόσ γενικήσ κατάταξησ γίνονται και υπό ζνταξη ιςτορικά αυτ/τα (potentially historic FIVA)
καταςκευήσ από το 1992 ζωσ και το 2001 (κατηγορία GT), των οποίων η επιλογή ζγκειται ςτην κρίςη
του οργανωτή.
Παρακολουθήςτε την παρουςίαςη των πληρωμάτων καθώσ και όλεσ τισ αναρτήςεισ τησ εκδήλωςησ
ςτα : www.ac3.gr https://www.facebook.com/pages/AC3/78582657598
https://www.instagram.com/ac3_2007/

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ AC3