Μήλα και καρύδια..

Τα στοιχεία του πίνακα συνδέονται με απλό ανεπιτήδευτο τρόπο. Ένα κλασσικό δείγμα sll lifeτέχνης, φρούτα, ξ. καρποί πάνω σε ένα τραπέζι, ένα έργο του Pedro de Medina Valbuena πουχρονολογείται κατά το 1645 και κοσμεί το Μουσείο του Πράδο.ΤΑ ΜΗΛΑΟιλόγοιπουέναμήλο(γιατηνακρίβειαίσωςκαιλίγοπαραπάνωαπό1μήλο)κάνειτογιατρόπέραείναιπάραπολλοί:- 1 μήλο την ημέραπροσφέρειπάνωαπότο15%τωναναγκαίωνφυτικώνινών,περίπου15%τωναναγκώνσεβιταμίνηC.-Ο πλούτος σε νερό και  ίνες  το  καθιστούν  σημαντικό  όπλο  για  τη  μείωση  βάρους.  Έρευνεςδείχνουν  ότι  μικρή  κατανάλωση  μήλου  (φέτες)  πριν  από  ένα  γεύμα  μπορεί  να  οδηγήσει  πιογρήγορα σε πληρότητα. Παρόμοιες έρευνες πουέχουν γίνει δείχνουντη δύναμη του ενλόγωφρούτουστηπροσπάθειαρύθμισηςβάρους.-Τα μήλα κάνουν καλό στην καρδιά.Οιδιαλυτέςίνεςπουπεριέχειβοηθούνστηνελάττωσητων  επιπέδων  της  χοληστερόλης.  Καρδιοπροστατευτικά  συμβάλλουν  οι  πολυφαινόλες,μιαεκτωνοποίωνβοηθάεπιπρόσθετακαιστημείωσητηςαρτηριακήςπίεσης.- Αλλα οφέλη από την κατανάλωση μήλου καθημερινά σχετίζονται:-μετημείωσηκινδύνουαπόδιαβήτητύπου2,-μεβελτίωσητηςβακτηριακήςχλωρίδας(ωςπρεβιοτικό),-μεμείωσηκινδύνουγιακαρκίνο(λόγωφυτοχημικώνουσιών),-μεβελτίωσητηςεγκεφαλικήςικανότητας,-μεπροστατευτικήδράσηέναντιτωνΜΣΑΦΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑΤοναπούμεότιτακαρύδιαείναιυγιεινάεκτόςαπότετριμμένο,είναικαιολίγον..υποτιμητικό.Τακαρύδιαέχουνπολλαπλάοφέληγιατονάνθρωπο-είναισούπερτρόφιμο.Συνοπτικάμερικάαπόταοφέληείναι:-Έίναιαντιοξειδωτικά(ίσωςπερισσότεροαπόκάθεκοινόξ.καρπό),κάτιπουτακαθιστάικανάστηνπροστασίαέναντιτηςκακήςχοληστερόλης.-Αποτελούνπολύκαλήπηγήω-3λιπαρώνοξέων(2,5γρω-3λιπαρά-κυρίωςALA-σε30γρπερίπουκαρύδια).-Έχουναντιφλεγμονώδηδράση,πιθανότηταλόγωτουπλούτουτουςσεμαγνήσιο, ALA,αργινίνηκαιπολυφαινόλες.-Έυοδώνουντηνυγείατουεντέρου,μέσωτηςβελτίωσηςτηςμικροβιακήςχλωρίδας.-Οιελλαγιταννίνες(πολυφαινόλες)αποτελούνάριστητροφήγιατομικροβίωμακαιτηνπαραγωγήεντέλειουρολιθίνης-ουσίαπροστατευτικήέναντικαρκίνωνιδιαίτερατωνορμονοεξαρτώμενων(καρκίνοςμαστού,καρκίνοςπροστάτη).-Βοηθούν στο αίσθημα πληρότητας, χωρίς να έχει μελετηθεί ακόμα επακριβώς ο μηχανισμός,πολλέςμελέτεςδείχνουντέτοιαδράση.-Φαίνεταιναυποστηρίζουντηνανδρικήγονιμότητακαιτηνυγείατουσπέρματος.-Τέλος,έχουναντιγηραντικήδράση,υποστηρίζουντηνεγκεφαλικήλειτουργία,συμβάλλουνστηρύθμισητηςαρτηριακήςπίεσηςκαιστηδιαχείρισητουδιαβήτηΙΙ.ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ..Η μητέρα φύση στην Ελλάδα μας δίδει περίπου την ίδια περίοδο φρέσκα μήλα και καρύδια.Οπότε τώρα σκεφτείτε να κάνετε ένα σνακ με μήλο και λίγα καρύδια, πόσα οφέλη θα έχετε !

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣΚλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,

MSc, MΕd

Μέλος Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής

Μέλος Ομάδας Ειδικών Δημόσιας Υγείας

Γρηγορίου Ε’ 29, Τρίπολη

τηλ: 2710 232364

e-mail: [email protected]

site: www.dbertzeletos.gr

blog:nutripolitics.blogspot.gr