«Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας λόγωδυσμενών καιρικών συνθηκών».

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010)
  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
 3. Την με αρ. πρωτ. 554/23.01.2022 Απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Αναστολή
  λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
  Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».
 4. Την με αρ. πρωτ. 637/24.01.2022 Απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Παράταση
  αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  του Δήμου Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».
 5. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός) που επικρατούν εντός
  των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την παράταση της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων στις Σχολικές
Μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή των
μαθητών στους σχολικούς χώρους.
Β. Η διακοπή των μαθημάτων παρατείνεται έως και την Τετάρτη 26
Ιανουαρίου 2022.
Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού
προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου
  Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού
  Αρκαδίας
 2. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γραφείο κ. Περιφερειάρχη.
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Αρκαδίας.
 4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης Δήμου Γορτυνίας.