«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτά διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 2.050.000,00 Ε.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, εδώ.