Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Παρασκευή 24 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου βελτίωσης αγωνιστικής επιφάνειας του γηπέδου ποδοσφαίρου Νέου Ηραίου, προϋπολογισμού 236.000 ευρώ.

Ακόμα, ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου του έργου βελτίωσης αγωνιστικής επιφάνειας των γηπέδων ποδοσφαίρου Μυκηνών και Μαλανδρενίου, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.

Στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου για το προϋπολογισμού

4.434.744,06 ευρώ έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του εν λόγω νοσοκομείου.

Αποφάσισε επίσης την διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου, μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων και τοποθέτησής τους στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ζευγολατιού, στον Δήμο Βέλου – Βόχας, έργο συνολικού προϋπολογισμού 329.999,96 ευρώ.

Η Επιτροπή, ακόμα, προέβη στην έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έργου συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου από την διασταύρωση της επαρχιακής οδού 42 Νεάπολη – Βελανίδια προς Αγιο Νικόλαο Μονεμβασίας στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Ενέκρινε επίσης τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για την διαμόρφωση της εισόδου του Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων με σκοπό την δημιουργία πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, έργο προϋπολογισμού 237.145,40 ευρώ.

Ακόμα, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (β΄ φάση) για την ανάδειξη οριστικού

μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης της επαρχιακής οδού Λεωνίδιο – Τσιτάλια, καθώς και στην έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ έργου αποκατάστασης βλαβών τοίχων και συρματοκιβωτίων στον ποταμό Δαφνώνα, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 801.500 ευρώ.

Τέλος, προέβη στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, για συνδυασμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και συνέργειες στον Δήμο Μονεμβασίας.