Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΗΣ 3
ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 257/2022
ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή
Τεγέας Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022
Στην Τρίπολη σήμερα στις 3 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
15.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δια περιφοράς
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αρ. πρωτ.
22847/3-8-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, κατ’
εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν
με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν και β) το άρθρο 78 του Ν.
4954/2022
Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.
Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν 41 και ονομαστικά οι:

 1. Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Σαμπράκος Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
 3. Καμπυλαυκάς Παναγιώτης (Γραμματέας Δ.Σ)
 4. Χατζόπουλος Στέφανος
 5. Κούρος Ηλίας
 6. Λαγός Γεώργιος
 7. Μακαρούνης Δημήτριος
 8. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
 9. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
 10. Τσαγκαρέλης Αντώνιος
 11. Οικονομόπουλος Γεώργιος
 12. Αλεξάκης Βασίλειος
 13. Καρούντζου Ελένη
 14. Παπαδάτος Ιωάννης
 15. Σμυρνιώτης Ιωάννης
 16. Κοσκινάς Δημήτριος
 17. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
 18. Ζαμπαθά Χριστίνα
 19. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
 20. Κουκάκης Σταύρος
 21. Νικήτας Ευάγγελος
 22. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων
 23. Ψυχογυιός Βασίλειος
 24. Κοσκινάς Παναγιώτης
 25. Λουμπαρδιάς Στυλιανός
 26. Τρίκολας Κωνσταντίνος
 27. Παπαδημητρίου Σωτήριος
 28. Καρώνης Γεώργιος
 29. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
 30. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
 31. Τσιαμούλος Νικόλαος
 32. Τσαμούλος Ζαχαρίας
 33. Μαρκόπουλος Γεώργιος
 34. Φαχούρι Ιμπραχήμ
 35. Παρασκευοπούλου –
  Καλασούντα Βασιλική
 36. Σταμάτης Χαράλαμπος
 37. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
 38. Γούνης Χρήστος
 39. Βόσνος Δημήτριος
 40. Γούργαρης Ευάγγελος
 41. Καραλής Θεόδωρος
  Στη Συνεδρίαση ήταν παρών επίσης ο δημοτικός υπάλληλος κ.
  Παναγόπουλος Ιωάννης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών.
  Ελληνική
  2
  Πριν από τη συζήτηση του θέματος η Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει το Σώμα
  ν’ αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 παρ. 5 για το κατεπείγον
  αυτού με λόγο του κατεπείγοντος την επικείμενη διενέργεια της εμποροπανήγυρης
  στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της
  συνεδρίασης και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.
  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε
  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη Απόφαση της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8ης
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2022
  Θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή
  Τεγέας Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022»
  Στην Τρίπολη σήμερα την 3
  η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 –
  13:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε κατεπείγουσα
  συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σε εφαρμογή των
  διατάξεων του άρθρο 78 του Ν 4954/2022, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 22818/3-
  8-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
  νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως
  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
  μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 42. Λαγός Γεώργιος – Πρόεδρος
 43. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος – Αντιδήμαρχος
 44. Καρούντζου Ελένη – Αντιδήμαρχος
 45. Χατζόπουλος Στέφανος
 46. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
 47. Κοσκινάς Δημήτριος
 48. Ψυχογυιός Βασίλειος
 49. Παπαδημητρίου Σωτήριος
 50. Τσαμούλος Ζαχαρίας
  Στη Συνεδρίαση είχε κληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.
  4555/2018 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρίπολης κ. Παράσχος Παναγιώτης.
  Παρούσα στη συνεδρίαση η Δημοτική Υπάλληλος κ. Πιτερού Γεωργία για την
  τήρηση των πρακτικών.
  3
  Πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  κ. Λαγός Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Τρίπολης ανέφερε ότι η Επιτροπή πρέπει να
  αποφανθεί για το κατεπείγον αυτού με λόγο του κατεπείγοντος την επικείμενη
  έναρξη της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της
  συνεδρίασης και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 3-8-2022 εισήγηση
  του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της
  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Τουρισμού η οποία
  έχει ως εξής:
  Συνημμένα σας αποστέλλουμε τον Κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
  στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022 και παρακαλούμε
  για τις δικές σας ενέργειες.
  Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τον
  «Κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας
  Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022», ο οποίος έχει ως εξής:
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Άρθρο 1ο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της
  ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας (στο Δήμο
  Τρίπολης) που διεξάγεται μια φορά το χρόνο, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
  αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. κατά το Ν.4849/2021, καθώς επίσης
  και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, ασφαλείας στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 2ο
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία
  των εμποροπανηγύρεων (νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές αποφάσεις, διατάξεις και
  εγκύκλιοι), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:
 51. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 52. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπως
  τροποποιήθηκε με το Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 133Α’) και ισχύει σήμερα.
 53. Τις διατάξεις της υπ. αρ. 5934/23-8-2011 (ΦΕΚ 2025Β’/9-9-2011) Αποφ. Γεν. Γραμ.
  Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού
  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης».
 54. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/8-6-2006) περί «Κύρωσης του Κώδικα
  Δήμων & Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  4
 55. Τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ-261Α’/2014): Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
  Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 48
  (Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 56. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄)
  «Τροποποίηση του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄)», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 57. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των
  ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 58. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246Α’/22.10.1980) «Περί
  τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών
  διατάξεων» σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
  κοινοχρήστων χώρων.
 59. Οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
  Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»
 60. Οι διατάξεις του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει
 61. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) “Αναμόρφωση και
  εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου
  εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
  απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
  επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  και λοιπές επείγουσες διατάξεις
 62. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α’/13.11.2017): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
  ΄), που αφορούν τις μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις που αναφέρονται στα
  άρθρα 66 και 67 του «Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) αντίστοιχα.
 63. Τις αριθ. αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981Β’)
  αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 64. Την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925Β’/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 65. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
 66. Τις διατάξεις του Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10Α΄/18-01-2005), περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών (
  άρθρο 6…κτλ)
 67. Τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α΄/13.7.1995), όπως αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 2 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α΄/19.08.2005) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12
  παρ. 5 του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ 100Α΄/14.05.2007) και όπως αντικαταστάθηκε από το
  άρθρο 16 του Ν.3769/2009(ΦΕΚ 105Α΄/1.7.2009) και τροποποιήθηκε από την Κ1-
  164/17-1-2011 (ΦΕΚ 275Β΄/22-2-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών,
  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας
  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διατάξεις για τη λειτουργία των
  εμποροπανηγύρεων».
 68. Την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106Β’/09.12.2013) «Απλούστευση
  των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».
 69. Τις διατάξεις των Ν. 4045/1960 (ΦΕΚ 47Α’/19.04.1960) και Ν.1642/1986 (ΦΕΚ
  125Α’/21.08.1986) «Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης
  επιτηδεύματος».
 70. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02.02.2012) «Άδεια εγκατάστασης και
  λειτουργίας για τσίρκο».
 71. Την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783Β’/31.12.1987) Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
  «Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών και έλεγχός τους».
 72. Tις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216Α’/04.12.1967) «Άδεια του Υπουργείου
  Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω
  των 10ή 15 ίππων».
  5
 73. Τις παρ. α, γ και δ του άρθρου 3 του Πολεοδομικού Διατάγματος «Τρόπος έκδοσης
  οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ
  394Δ’/08.09.1983).
 74. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 52716/20.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
  1663/Β/13.12.2001) καθώς και της Εγκ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12/56990/28-3-2002 «Κατασκευές
  σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης».
 75. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄/15-5-2014) «Διατάξεις που αφορούν το
  εμπόριο και την εμποροπανήγυρη» όπως έχει τροποποιηθεί.
 76. Το με Αριθ. Πρωτ. 7286/21.01.2015 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Ανταγωνιστικότητας «Έγγραφο για λειτουργία εμποροπανήγυρης και μη απαίτηση
  υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας».
 77. Την παρ.2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α’/8.8.2014) «Συμμετοχή σε
  εμποροπανήγυρης και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιοτεχνικών ειδών και
  λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση
  αδειών της κάθε δραστηριότητας».
 78. Το άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Άδειες υπαίθριου στάσιμου
  εμπορίου για παροχή πρόχειρων γευμάτων».
 79. Τα άρθρα 2 και 16 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α
  ’/3.5.2010) και σύμφωνα με το αριθ. Κ1-
  1238/14.04.2011εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Σε
  ποιους χορηγούνται οι άδειες για εμποροπανήγυρη».
 80. Η αριθ. Κ1-638/16.04.2014 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου του
  Υπουργείου Ανάπτυξης «Καθορισμός ειδών που επιτρέπονται να πωλούνται στις
  υπαίθριες αγορές ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».
 81. Η αριθ. εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
  «Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για διάθεση τροφίμων και ποτών από καντίνες
  και επιχειρήσεις παραγωγής πρόχειρων γευμάτων».
 82. Το με αριθ. πρωτ. Κ1-707/12.05.2015 έγγραφο Γεν. Γραμματείας Εμπορίου &
  Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
  «Καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για ψυχαγωγικά
  παιχνίδια».
 83. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-534/37727/02-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας
  Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας
  Καταναλωτή «Εγκατάσταση Υπαίθριου Εμπορίου, κάθε κατασκευή για την οποία δεν
  απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας».
 84. Το με αριθ. Πρωτ οικ.7171/25.02.2015 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α «Ερμηνεία του Ν.4264/2014
  περί ασυμβίβαστου μεταξύ σύνταξης και κατοχής άδειας».
 85. Την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718Β’/8.10.2012)
  καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής «Κατάταξη επιχειρήσεων που
  λειτουργούν σε πανηγύρια σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης».
 86. Την Υ.Δ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161Β’/23.06.2017 )
 87. Την KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106Β’/09-12-2013)
 88. Την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
 89. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116Β’/12-01-2015′) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης
  και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί» &
  «Προϊόντα που επιτρέπονται να πωλούνται στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο».
 90. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1. του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171Α’/20.10.1958)
  και του άρθρου 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
  κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και
  κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ
  246/Α/22.10.1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) «Καταβαλλόμενο τέλος
  ανά άδεια και θέση».
 91. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529Β΄/2015)
 92. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Ανταγωνιστικότητας περί «Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του Ν.4264/2014» παρ. 3
  εδάφιο 4 «Παραγωγοί και διάθεση προϊόντων τους».
  6
 93. Το με αριθ. 3983/14.01.2015 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  «Διευκρίνιση σχετικά με τον έλεγχος αιτήσεων πωλητών».
 94. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-1156/22.07.2015 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών
  Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή
  «Παροχή Διευκρινήσεων του εγγράφου με αριθ. Πρωτ. 27259/24.06.2015 Δήμου
  Τρίπολης, σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανηγύρεως στην περιοχή Τεγέας του Δήμου
  σας».
 95. Το από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης και ανάπτυξης των χώρων
  της εμποροπανήγυρης του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Γιαννιού Παναγιώτη το οποίο έχει
  θεωρηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. του ∆ήµου Τρίπολης
  Άρθρο 3ο
  ΟΡΙΣΜΟΙ
  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 96. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο,
  δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε
  οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
 97. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι
  υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
  δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές
  χειροτεχνών/καλλιτεχνών
  3.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και
  καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού
  χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια,
  αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές
  αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και
  τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
  4.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή
  που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
  5.«Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
  πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου ή άλλου
  τύπου κινούμενου μέσου.
  6.«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
  εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
  7.«Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
  παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
  (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
  8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που
  συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την
  ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
  συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων
  9.«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
  πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα
  οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα
  χαρακτηριστικά.
  10.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές
  και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε
  σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και
  στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. Για τις εμποροπανηγύρεις φορέας
  λειτουργίας είναι οι Δήμοι εντός των ορίων που αυτές λειτουργούν»
  7
  11.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
  εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
  3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς
  πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει
  χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  12.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
  δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που
  ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 667 του Ν.4849/2021, τα οποία δεν
  προέρχονται από ιδία παραγωγή και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
  δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  13.«Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
  πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
  οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
  δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
  προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και
  κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
  14.«Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα
  σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./
  οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις
  επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  15.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την
  παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και
  κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161)
  απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  16.«Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά
  παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές
  συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και
  διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές
  δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
 98. Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά»,
  του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη
  λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το
  Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από
  τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.
  Άρθρο 4ο
  ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΩΡΑΡΙΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
  ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1) Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες (από
  14 Αυγούστου και ώρα 21:00 έως 21 Αυγούστου και ώρα 21:00. Προβλέπεται µία
  ηµέρα εγκατάστασης (13 Αυγούστου) και µία ηµέρα απεγκατάστασης (22
  Αυγούστου) των πάγκων και των εμπορευμάτων.
  2) Η εµποροπανήγυρη διεξάγεται στον χώρο της Παλαιάς Επισκοπή της Κοινότητας
  Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης, στον ειδικά
  διαμορφωμένο χώρο, όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα
  αποτύπωσης και αναπτυξης της εμποροπανηγυρης του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ
  Γιαννιού Παναγιώτη, το οποίο εχει θεωρηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
  8
  Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. του ∆ήµου, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
  του παρόντος.
  3) Όλοι οι προς χρήση χώροι (που μισθώνονται από το Δήμο Τρίπολης, που είναι
  φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης) και η οριοθέτηση του χώρου
  διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο προαναφερόμενο
  τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο στον πίνακα
  ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Τρίπολης.
  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ:
  Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη Τεγέας οριοθετείται
  σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται αναλυτικά:
   Δεξιά της Δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους
  και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία Αθηνάς Αναγνωστοπούλου (σημείο Α) έως
  ιδιοκτησία Βρούβα, σημείο Β, (συμβολή με δημοτική οδό), σε μήκος 60,00 μ.
  και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Συνέχεια της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία κληρονόμων Αναγνωστόπουλου
  (συμβολή με δημοτική οδό-σημείο Γ) έως ιδιοκτησία Παπασίνου (συμβολή με
  επαρχιακή οδό και υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο της-σημείο Δ), σε μήκος
  65,50 μ. και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Από συμβολή της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας με την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από παλαιό ανεμόμυλο με υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο
  της Επ. οδού -σημείο Ε) έως όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου
  (είσοδος-έξοδος λεωφορείων-σημείο Ζ), ιδιοκτησίας Τεγεατικού Συνδέσμου σε
  μήκος 51,20 μ. με
   Από όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου (είσοδος-έξοδος λεωφορείωνσημείο Ζ) και για μήκος 136,00 μ. δυτικά ως ιδιοκτησία Τεγεατικού Συνδέσμου,
  σημείο Η.
   Από σημείο Η και με κατεύθυνση νότια για μήκος 60.00 μ., έως 10,00 μ. πριν
  την συμβολή με την δημοτική οδό προς Τ.Κ. Επισκοπής-σημείο Θ, όρια
  ιδιοκτησίας κλ. Κολιόπουλου.
   Από το σημείο Θ, δεξιά της δημοτικής οδού με κατεύθυνση προς Τ.Κ.
  Επισκοπής σε μήκος 160,00 μ. και βάθος 10,00 μ. (από το άκρο της δημοτικής
  οδού), καταλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες Τεγεατικού Συνδέσμου, κληρονόμων
  Κολιόπουλου ως την ιδιοκτησία κληρονόμων Τασσαρά- σημείο Ι.
   Απέναντι από το σημείο Ι, στην συμβολή της δημοτικής οδού με κατεύθυνση
  προς Τ.Κ. Επισκοπής και του διαδρόμου προς το ψηφιδωτό, σε βάθος 3,00 μ.
  από το άκρο της δημοτικής οδού-σημείο Κ ως σημείο Λ (συμβολή δημοτικής
  οδού και οδού προς Ιερό Ναό) το οποίο ορίζεται σε μήκος 209,00 μ. ανατολικά
  και παράλληλα της δημοτικής οδού σε βάθος 3,00 μ. από το άκρο της.
   Από το σημείο Λ ως την μεταλλική πεζογέφυρα ( σημείο Μ), σε μήκος 41,30 μ.
  και βάθος 3,00 μ. από το άκρο της οδού προς τον Ιερό Ναό.
   Από το σημείο Μ ως το κιγκλίδωμα της περιμέτρου του αρχαίου θεάτρου και
  στην συνέχεια ως το αρχικό σημείο Α συνολικού μήκους 110,00 μ.
  Στο ιδιο τοπογραφικό διάγραμμα φαινονται οι χώροι και οι χρήσεις αυτών, που θα
  διατεθούν στους πωλητες για τη διεξαγωγη της εμποροπανηγυρης.
  4) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν με ευθύνη του Δήμου
  Τρίπολης.
  5) Ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες ορίζεται από 8:00π.μ. ως 02:00π.μ. της
  επόμενης ημέρας.
  9
  6) Αρμόδια Αρχή και φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος
  Τρίπολης. Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο
  δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία,
  σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς
  υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες,
  εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
  ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών
  επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο
  καταναλωτικό κοινό.
  7) Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχουν 565 διατειθέμενες θέσεις οι
  οποίες ανάλογα με τα πωλούμενα είδη ή την παρεχόμενη υπηρεσία
  κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  8)
  Κατηγορία Πωλούμενα είδη/
  παροχή υπηρεσίας
  Αριθμός
  θέσεων
  Α΄
  Πρόχειρα γεύματα (σουβλάκια-λουκάνικασάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), είδη κυλικείου,
  από φορητές εγκαταστάσεις έψησης και
  καντίνες
  60
  Β΄
  Λουκουμάδες-Χαλβάς-Κρέπες-είδη
  ζαχαροπλαστικής, παραδοσιακών
  προϊόντων και γλυκών
  20
  Γ΄
  Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποκκόρν, μαλί της γριάς, σάντουϊτσ,
  μελισσοκομικά, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί,
  παγωτά, ροφήματα, αναψυκτικά)
  34
  Δ΄ Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα 54
  Ε΄ Βιβλία , σχολικά είδη κλπ 8
  ΣΤ΄
  Βιομηχανικά είδη 1: (ψιλικά,
  μικροεργαλία, μικροσυσκευές, υαλικά
  εκκλησιαστικά είδη , αγιογραφίες, αφίσες,
  είδη δώρων και διακόσμησης, είδη λαϊκής
  τέχνης , έργων τέχνης και κάθε είδος
  οικοτεχνίας , φο μπιζού, ασημικά, είδη
  υγιεινής/ατομικής καθαριότητας, κλπ
  203
  Ζ΄
  Βιομηχανικά είδη 2: (ένδυση, υπόδηση,
  είδη προικός, λευκά είδη, δερμάτινα είδη,
  γούνινα είδη αξεσουάρ ένδυσης κλπ)
  147
  Η΄ Λοιπά άλλα βιομηχανικά είδη 31
  Θ΄
  Άνθη, αποξηραμένα άνθη και φυτά,
  καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και
  φαρμακευτικά φυτά, είδη ανθοκομίας,
  κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά
  προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα
  κλπ
  8
  565
  Άρθρο 5ο
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Ι) Στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 μπορούν να
  συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
  α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
  10
  β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
  στις λαϊκές αγορές. (τροποιηθ. με το άρθρο 134 του Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α).
  γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
  δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
  Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε
  κάθε βραχυχρόνια αγορά.
  ΙΙ) Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη
  ποσόστωση:
  α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης
  δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού
  πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
  (τροπ. με το άρθρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α’).
  γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας
  δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
  δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη –
  καλλιτέχνη.
  Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση
  δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
  ανήκουν.Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη
  βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία
  προκήρυξη θέσεων.
  ΙΙΙ) Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της
  περίπτωσης Ια του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας
  των πωλητών (άρθρο παρ. 2ε άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των
  δικαιολογητικών που ορίζονται στην αριθ. 21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981Β΄/3-3-2022) και όπως παρακάτω:
  Φυσικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,
  αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,
  αδ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλ ιστικός
  φορέας του αιτούντος,
  αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021,
  αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που
  μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου
  Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του
  νόμου 4849/2021,
  γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,
  11
  δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου
  (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ε) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012
  (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
  ισχύει.
  ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ
  Νομικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία
  περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,
  αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,
  αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021,
  αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία
  εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),
  γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια
  υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του
  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του
  άρθρου 56 του ν. 4849/2021,
  δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, ε) άδεια
  κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
  σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας την οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:
  ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,
  ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
  ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του
  φορέας του,
  ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.
  35797/04.04.2012 (1199Β’) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης, όπως ισχύει,
  ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.
  12
  Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει
  την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής,
  β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της
  ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
  την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του
  πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή
  (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση
  κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό
  ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου,
  γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
  (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
  δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,
  ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
  στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  ζ)στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και
  αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ,
  διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή
  αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.
  IV) Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού
  καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης
  θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση
  έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην
  ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης
  περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
  α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, ΑΦΜ,
  β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με το παρόν
  γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση
  δ) αρθ. Θέσης, αρ. διπλ. Είσπραξης
  Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες
  αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1)
  βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το
  με άρθρο 22 του Ν. 4849/2021.
  Η έγκριση συμμετοχής χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον
  καταβληθεί το αναλογούν ποσό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
  ισχύος της εμποροπανήγυρης. Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής που χορηγούνται
  αφορούν ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η
  μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των
  αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την
  σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των εγκρίσεων αν αυτό
  προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση και η παραλαβή από τον
  ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου για χρήση
  και εγκατάσταση του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το
  δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
  Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και
  παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης δραστηριοποίησης ή η
  χρήση του χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη
  κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος
  ή ο Κανονισμός.
  13
  Άρθρο 6ο
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
 99. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη και γενικά στις βραχυχρόνιες αγορές
  απαιτείται η έγκριση συμμετοχής του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 και του
  άρθρου 4( IV) του παρόντος κανονισμού.
 100. Η έκδοση της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης
  από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 περ. ε΄, άρθρο 34 παρ. 2 περ.δ . του
  Ν. 4849/2021, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
  ανακοινώσεων, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιεύεται με δαπάνες του Δήμου σε μία
  ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα.
 101. Η προκήρυξη θα ορίζει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων
  συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, τον τρόπο αξιολόγησης, τις
  κατηγορίες πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην περ. 8
  του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού με την αρίθμηση των παραχωρούμενων
  θέσεων (σύμφωνα με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα προϊόντα που
  επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος, τον τρόπο και τον χρόνο
  καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό κλπ.
 102. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα
  (30) ημέρες, η δε έναρξη και λήξη της θα καθορίζεται με σαφήνεια στην προκήρυξη.
 103. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα
  κανονισμό, θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δια ζώσης στο
  Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της
  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης. Οι αιτήσεις και
  τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του
  Δήμου με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: (ΔΗΜΟΣ
  ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
  Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης-ΤΚ. 22132-Τρίπολη) ή μέσω εξουσιοδοτημένου
  προσώπου από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 104. Η αίτηση θα γίνεται σε έντυπο της υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: –
  Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος – Όνομα Πατρός – Δελτίο
  Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την
  αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ – Διεύθυνση κατοικίας – ΑΦΜ και ΔΟΥ – θέση
  του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
 • Πωλούμενο είδος
 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει ( βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας
  διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
  πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.
  4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α
  ’), άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο
  εμπόριο, άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη)
  β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς
  φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου
  γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
  τροφίμων.
  δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Τρίπολης (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
  ε) Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από
  ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό
  πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%)
  14
  στ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
  παρόντος κανονισμού σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην
  κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης- επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς
  τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης οχήματος, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας και άδειας
  ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει
  για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της
  αιτούμενης δραστηριότητας.
  Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο
  από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
  Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Τυχόν υποβολή
  δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως
  ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
  Επισημαίνεται ότι, η δήλωση του εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην
  εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση συμμετοχής, υπέχει θέση
  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε περίπτωση
  που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκρισης συμμετοχής του στην
  εμποροπανήγυρη.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία
  πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στην περ. 8 του
  άρθρου 3 του παρόντος (εφεξής «Κατηγορία»), και η επιλογή θα γίνεται ανά
  κατηγορία.
  Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών,
  ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής από την Επιτροπή και η
  τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις ανά κατηγορία θα γίνεται ως εξής:
  α) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της
  κατηγορίας τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εφόσον ο αριθμός των
  αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία,
  τότε θα γίνεται επιλογή με μοριοδότηση βάση των δύο κριτηρίων που
  αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται
  κλήρωση. Οι λοιποί αιτούντες θα θεωρούνται επιλαχόντες.
  β) Στη συνέχεια σε κάθε πωλητή που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία,
  θα του αποδίδεται η θέση που επιλέγει σε περίπτωση που δεν ζητείται από άλλον
  πωλητή που επιλέχθηκε για την ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που μία θέση
  ζητείται από περισσότερους αιτούντες, τότε αυτή θα αποδίδεται επίσης με
  μοριοδότηση βάση των ίδιων κριτηρίων που αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε
  περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.
  γ) Η επιλογή των αιτούντων ανά κατηγορία καθώς και η προτεραιότητα στην
  επιλογή θέσης σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων
  •Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με
  έδρα το Δήμο Τρίπολης ή διατηρούν καταστήματα σε αυτόν ή σε δημότες που
  θέλουν να συμμετάσχουν.
  •Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης
  για τα τελευταία πέντε (5) συνεχόμενα έτη, στην περίπτωση που κατείχαν τη
  θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Τρίπολης.
   Πέντε (5) μόρια για όσους κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης δεν
  είχαν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο.
  δ) Για τις κατηγορίες πωλούμενων ειδών (Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ, Ζ΄, Η΄, Θ΄) ισχύουν
  τα εξής: Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και
  περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία, δύναται να
  15
  καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μία κατηγορίας από αιτούντες της
  κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν των θέσεων. Αυτό θα γίνεται με τη
  σύμφωνη γνώμη του αιτούντα και εφόσον το αποφασίσει η επιτροπή της
  εμποροπανήγυρης, αφού κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δε διαταράσσεται η
  λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
  ε) Η Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο
  συμμετεχόντων με επιλαχόντες ανά κατηγορία ο οποίος αναρτάται στον πίνακα
  ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν ενστάσεων σε
  προθεσμία που θα ορίζεται από την προκήρυξη.
  στ) Στη συνέχεια μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών
  από την επιτροπή εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων
  οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για ανάρτηση
  στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να καταβληθεί από
  τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.
  ζ) και τέλος θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο
  αντιδήμαρχο οι οποίες θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α, στην ιστοσελίδα και στον
  πίνακα ανακοινώσεων.
 3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση
  των ενδιαφερομένων στο δήμο, αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι η Επιτροπή
  Εμποροπανήγυρης.
 4. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
  μέχρι την έναρξη της εμπονοπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται
  δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα
  ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (η περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στην
  προκήρυξη).
 5. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα
  διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με κλήρωση και με
  ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για
  όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης.
 6. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)η
  οποία επίσης εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.
 7. Τυχόν αδιάθετες θέσεις μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται με
  απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 7ο
  ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
  Ι) Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται
  υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους:
  α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
  1 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021.
  Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της
  ανωτέρω απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και
  συγκεκριμένα:
  • Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους
  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
  αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα
  Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του
  άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει
  να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά
  16
  παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής
  ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας,
  του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν.
  2969/2001 (Α’ 281).
  •Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή
  μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει
  αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων
  • Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός
  εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων
  για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει
  δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα
  διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους
  όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή
  Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
  Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται
  οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
  852/2004 (L 139).
  • Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να
  τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο
  παρασκευαστής των τροφίμων.
  β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
  και η διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ.
  91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
  Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).
  γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής
  νομοθεσίας.
  δ. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν
  να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη
  εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς.
  II) Στην εμποροπανήγυρη μπορεί να πωλείται κάθε είδος που ορίζεται στην αριθ.
  18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925Β’/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) και εφόσον
  συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
  Συγκεκριμένα τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι ενδεικτικά τα εξής:
  1.Είδη προικός, Λευκά είδη
  2.Είδη υπόδησης
  3.Είδη ένδυσης
  4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
  5.Είδη οικιακής χρήσης, οικιακής φροντίδας
  6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
  7.Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες, κρέπες,
  χαλβά,
  μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ
  8.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
 8. Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ
  10.Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης
 9. Είδη δώρων και διακόσμησης, μπιζού, κλπ.
  17
 10. Ασημικά και Φο Μπιζού
 11. Άνθη, αποξηραμένα άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά
  φυτά, είδη ανθοκομίας, κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα,
  μπαχαρικά, βότανα , αρτύματα κλπ
 12. Υαλικά
  15.Παιδικά Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα
  16.Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
  17.Ψιλικά
  18.Βιβλία, σχολικά είδη
  19.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας
  20.Είδη Λαϊκής Τέχνης
  21.Παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωσης 3 του
  άρθρου 2, της ΚΥΑ 18982-2022/ΦΕΚ 925Β΄/1-3-2022
  23.Αξεσουάρ ένδυσης
  24.Πρόχειρα έτοιμα γεύματα και ειδή κυλικείου από καντίνα ή φορητές
  εγκαταστάσεις έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων,
  τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου
  Υγείας.
 13. Λοιπά βιομηχανικά είδη
  Άρθρο 8ο
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
 14. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, η ισχύς
  της οποίας θα είναι επτά (7) ημερών.
 15. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των
  εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση
  των εγκρίσεων συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον
  σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να
  συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η
  έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν,
  αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
  δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
  Τρίπολης.
 16. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης, η
  συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην
  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο
  του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
  Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
 17. Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από τον
  ενδιαφερόμενο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων του
  παρόντος Κανονισμού. Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την
  έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης ή η χρήση του
  χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη και συνιστά παράνομη κατάληψη
  χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 18. Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και οι
  εκθέτες θα τοποθετούνται ανά ομοειδή επιχείρηση, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες
  υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο
  λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της.
  18
 19. Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για το χώρο που θα καταληφθεί από τους
  ενδιαφερομένους που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στην
  εμποροπανήγυρη.
 20. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση
  των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
  τοποθετηθούν οι πωλητές-εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ
  και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση
  των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
 21. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και
  άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο,
  πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια
  άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά και την ομαλή διενέργεια της αγοράς. Επίσης
  Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.
 22. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, Ελλήνικής
  Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και
  ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
  μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις
  Αστυνομικές Αρχές (Τροχαία …κτλ)
 23. Η παρουσία των κατόχων των εγκρίσεων συμμετοχής είναι υποχρεωτική.
 24. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια
  συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες
  που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών εντός του Δήμου Τρίπολης
  παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 25. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής
  νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους της εμποροπανήγυρης
  προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό
  κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο
  χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, οι ανωτέρω κατασκευές
  (ανάθεση σε ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις-πλην των ταβερνών
  ψησταριών) εγκαθίστανται από τον Δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας
  τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια
  των κατασκευών (ο ανάδοχος της εργασίας οφείλει και αυτός να προσκομίσει μεταξύ
  των άλλων και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί ασφάλειας και χρήσης των
  κατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρις) .
 26. Σε κατόχους εγκρίσεων συμμετοχής οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με
  ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (με την προσκόμιση των απαραίτητων
  πιστοποιητικών-επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) θα
  υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 15%.
 27. Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί
  στο τέλος χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια
  θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταβολή του
  ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
 28. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
 29. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από
  τον Δήμο, χωρίς δικαίωμα επιστροφής, εκτός των περιπτώσεων που αποδεικνύεται
  ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας.
 30. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες
  εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) οι
  οποίες θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση
  19
  του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς
  κλπ), συν/σμούς θα διατεθεί χώρος δωρεάν, χωρίς την επιβολή τέλους.
 31. Εντος του οριοθετημενου χώρου για διεξαγωγη της εμποροπανήγυρης και για
  όλη την διάρκεια της, θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά
  παίγνια, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων και ισχυουσων διαταξεων σε
  συγκεκριμενο χωρο, ο οποίος φαίνεται στο προαναφερθεν Τοπογραφικό Διάγραμμα.
  Η αδειοδοτηση και γενικα η διαδικασία (εγκατάσταση, λειτουργία, ασφαλεια,
  κυρώσεις … κτλ) του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ διέπεται και θα γίνει σύμφωνα με τις
  διαταξεις της με αριθ. 65006/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3364/τ. Β), όπως ισχύει σήμερα.
  Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του οποίου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά
  και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του
  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και
  παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή
  εξαιτίας των εγκαταστάσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς
  και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν
  γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος
  αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
 32. Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του
  Δήμου Τρίπολης τις ημέρες διεξαγωγής αυτής, ούτε εμπορική δραστηριότητα
  μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός
  του συγκεκριμένου χώρου της εμποροπανήγυρης και εντός των ορίων που
  πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη.
 33. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού
  πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθαρισμού χημικών τουαλετών και
  κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
 34. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα
  με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529Β’): κατά
  την οποία έχει εφαρμογή:
  α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους κτιρίων και
  οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται
  κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές,
  εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα
  περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών,
  δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες,
  ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής
  συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα,
  λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και
  προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία,
  καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
 35. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
  α. Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και
  την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης
  β. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει
  οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
  αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των
  κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και
  στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
  γ. Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και
  οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
  κανονισμού
  20
  δ.Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές της
  εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των
  πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων
  θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της
  σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο
  με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων
  στους διαδρόμους.
  ε. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
  επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων
  (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα,
  μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η
  τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
  πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  στ. Η τοποθέτηση και έκθεση των προϊόντων θα γίνεται στους πάγκους ή άλλες
  κατασκευές (σταντ, κρεμάστρες, κλπ), οι οποίες θα τοποθετούνται αυστηρά
  εντός του οριοθετημένου με διαγράμμιση χώρου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση
  επιπλέον πάγκων, στάντ ή άλλων κατασκευών πέραν των διαγραμμίσεων,
  προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  ζ. Οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο
  τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν
  τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση
  των πεζών.
  η. Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους
  παραχωρημένους προς χρήση χώρους ή να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή
  ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα
  με την άδεια τους.
  θ. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των
  προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα που θα φέρει
  φωτογραφία τους και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον
  αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
  ι. Οι πωλητές οφείλουν, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την
  ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του
  χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη
  του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα
  του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
  δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
  συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
  ια. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε
  άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται
  Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
  ιβ. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες
  κατασκευές.
  ιγ. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους
  ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα
  απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων
  εργασίας.
 36. Όσον αφορά την καθαριότητα
  21
  α. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα πρέπει να διατηρείται καθαρός
  κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η καθαριότητα του χώρου της
  εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν
  υποχρεώσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
  β. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα
  πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο
  θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
  γ. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει
  να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
  δ. Οι πωλητές Θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  καθαριότητας του Δήμου, να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου
  που τους αναλογεί και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
  κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της
  εμποροπανήγυρης και στο τέλος της εργασίας να τοποθετούνται στους κάδους
  συλλογής απορριμμάτων των Δήμων, να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη
  ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται
  εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.), να μην
  παρακωλύουν με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
  έργου της και κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό
  της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της
  αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος
  θα προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους
  υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για
  τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής
  οριστικά. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που
  καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
  ε. Οι πωλητές θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης.
  στ. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε
  τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
 37. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το
  αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (-7-) συναπτές ημέρες.
 38. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση
  ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των
  αδειών.
 39. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν
  προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
 40. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του
  Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της
  εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα
  λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
  χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
  σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη,
  συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο
  Νόμος.
 41. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της
  εμποροπανηγύρεως, έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την
  άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη
  22
  Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι
  ενήμερος του παρόντος κανονισμού.
 42. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και
  Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων
  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας
  και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (
  Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
 43. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και ο αιτήσας
  συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης
  εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 44. Επίσης σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για
  οποιοδήποτε λόγο:
  α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν
  καταβάλλει και
  β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
  τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων
  εργασίας.
 45. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που
  θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους
  διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά
  τους ίδιους.
 46. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο
  της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους
  ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
 47. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα
  καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
  Λοιπές απαγορεύσεις
  α. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που
  θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.
  β. Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για
  οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  γ. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενουςπαραχωρημένους χώρους.
  δ. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
  ε. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενουπαραχωρημένου χώρου.
  στ. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
  περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
  ζ. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της
  εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
  η. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
  προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα
  που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
  θ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι
  οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης
  και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.
  ι. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη
  μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών
  23
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό
  Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
  ια. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές)
  υποχρεούνται να φέρουν καμινάδα ύψους τεσσάρων (4) μέτρων.
  ιβ. Επίσης απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των διαγραμμίσεωνοριοθετησεων στα καταστήματα εστίασης που παρέχουν πρόχειρα γεύματα και ποτά
  (ταβέρνες-αναψυκτήρια-καφετέριες μπαρ-καντίνες).
  ιγ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ψυγείων από τον αρχικώς
  δηλωθέντα, καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους χωρίς την άδεια
  της υπηρεσίας. Στους παραβάτες θα πιβάλλεται πρόστιμο 100,00ευρώ ανά επιπλέον
  ψυγείο και θα υποχρεούνται στην άμεση απομάκρυνσή του.
  ιδ. Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς
  κόνεως 6 Kg ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με
  βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Σε όσους δε συμμορφώνονται,
  θα επιβάλλεται πρόστιμο 70,00 ευρώ και θα υποχρεούνται να προβούν στην
  τοποθέτησή τους εντός 24 ωρών.
  Άρθρο 9ο
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
  ΑΔΕΙΑ)
  α. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται από τον
  αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν
  τέλος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο
  3 του παρόντος κανονισμού.
  β. Χρήση της απόφασης έγκρισης συμμετοχής μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή
  τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει .
  γ. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής-εγκατάστασης στην παραδοσιακή
  εμποροπανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, περιλαμβάνει απαραιτήτως τα
  στοιχεία της περ. IV του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Ο δικαιούχος της
  έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία
  του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν.
  δ. Οι εκθέτες προκειμένου να τους χορηγηθεί η έγκριση συμμετοχής, θα πρέπει να
  προσκομίζουν στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις
  ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά συμμετοχής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης και
  καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη.
  ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του
  Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  στ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά
  χρήση, των εγκρίσεων συμμετοχής της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των
  δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην
  περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων
  των εγκρίσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης
  υπαίθριου εμπορίου.
  στ. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής
  ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη
  απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που
  διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το
  24
  βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ.
  Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
  Άρθρο 10ο
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.
  Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, τριμελής Επιτροπή, η
  οποία θα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και δύο δημοτικούς συμβούλους, έργο
  της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης
  των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στην
  εμποροπανήγυρη Τεγέας, η διενέργεια κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους
  ενδιαφερομένους, η επιβολή προστίμων σε κάθε παράβαση του παρόντος
  κανονισμού. Καθήκον της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η
  διαχείριση της εμποροπανηγύρεως. Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε
  τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε
  θέμα προκύψει στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την
  κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, να διενεργεί τακτικούς
  ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανηγύρεως για τη διαπίστωση της
  καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του
  στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
  Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να προβεί στην οριστική έγκριση των
  εγκρίσεων συμμετοχής. Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και
  επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών
  τους.
  Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο
  σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων
  της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις.
  Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της
  εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα
  λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
  Επί πλέον θα είναι αρμόδια για την τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων
  εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου προς όφελος της λειτουργικότητας της
  εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
  Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
  εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια
  της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της
  πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την
  επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της
  εμποροπανήγυρης.
  Το έργο της ως άνω αναφερόμενης επιτροπής δύναται να επικουρείται από δύο (2)
  δημοτικους αστυνόμους οι οποίοι ορίζονται με σχετική απόφαση Δημοτικού
  Συμβουλίου Τρίπολης.
  Άρθρο 11ο
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
  25
 48. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση
  καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της
  Οικονομικής Επιτροπής. (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως
  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ
  εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης.
   Για τον καθορισμό του τέλους έχει ληφθεί η με αριθμό 629/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, η οποία αναλυτικά αναφέρει :
  α) Για κάθε επιχείρηση πώλησης προϊόντων (υφάσματα, σκεύη, εργαλεία,
  ζαχαρώδη προϊόντα κλπ), η οποία χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες προσωρινές
  λυόμενες κατασκευές (παράγκες) μέχρι 10 τ.μ. περίπου, με τα ίδια φορολογικά
  στοιχεία (ΑΦΜ) κ.λ.π. θα καταβάλει: Για την 1η παράγκα (π.χ. μέχρι 10 τ.μ.
  εφάπαξ το ποσό των 60,00 ευρώ. Για κάθε επιπλέον, συνεχόμενη παράγκα, από
  όλες τις πλευρές της πρώτης θα καταβάλει εφάπαξ επιπλέον 30,00 ευρώ για κάθε
  μία. (π.χ. 3 παράγκες (Σύνολο 30 τ.μ. περίπου). ΕΦΑΠΑΞ
  60,00+30,00+30,00=120,00 ευρώ. α1) Όσες από τις παραπάνω εμπορικές
  επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω ιδιωτικούς ή δημοτικούς δρόμους,
  θα καταβάλουν επιπλέον, 20,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης. α) Από την
  διασταύρωση του κεντρικού δρόμου ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από το
  «Μύλο»), διασχίζοντας την πρώτη διασταύρωση, με τον δρόμο προς την Τ.Κ.
  Επισκοπής, με όρια το γεφυράκι που οδηγεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, β) Συνέχεια του δρόμου προς την Τ.Κ. Επισκοπή δεξιά,
  αρχόμενη από την παραπάνω τελευταία διασταύρωση, (Κουλογεωργίου –
  Τεγεατικού Συνδέσμου «Καρυδιές») έως το τέλος “Παμπελοποννησιακής
  έκθεσης” Τεγέας (όριο Αγροτικός δρόμος), γ) Στο δρόμο από την ξύλινη γέφυρα
  του Αρχαίου θεάτρου που οδηγεί στα σκαλιά του προαυλίου της 12 εκκλησίας,
  έως την πρώτη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής. α2)
  Όσες από τις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω
  δρόμους, θα καταβάλουν επιπλέον 15,00 ευρώ ανά τρέχον πρόσοψης. α) Το δρόμο
  συνέχεια του γ) προηγούμενου, από την διασταύρωση, με το δρόμο της Τ.Κ.
  Επισκοπής έως το όριο της εμποροπανήγυρις (όρια χώρων στάθμευσης ΚΤΕΛ),
  στο ύψος του χώρου που χρησιμοποιείται συνήθως για ψυχαγωγικά παιχνίδια
  (Λούνα – Πάρκ κ.λ.π.). β) Το τμήμα του δρόμου που συνδέει με την διασταύρωση
  τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης Άστρους και οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής μέχρι
  την πρώτη διασταύρωση που ορίζεται από της ιδιοκτησίες Βρούβα και
  Κουλογεωργίου. Όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη σε δύο δρόμους, το
  αντίστοιχο τέλος θα καταβάλλεται αθροιστικά ανάλογα με την κάθε πλευρά. α3)
  Επιπλέον στις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις, για κάθε τετραγωνικό μέτρο
  ενοικιαζόμενου χρησιμοποιούμενου χώρου, με βάση της εκδιδόμενες, ανά φυσικό
  ή νομικό πρόσωπο άδειες, θα καταβάλλεται επιπλέον 0,50 ευρώ ανά τ.μ. του
  χρησιμοποιούμενου χώρου. β) Για τις επιχειρήσεις εστίασης θα καταβάλουν: α)
  Εφάπαξ για κάθε ενιαία επιχείρηση 200,00 διακόσια ευρώ. β) το τέλος ανά τρέχον
  μέτρο σε πρόσοψη δημοτικού δρόμου, όμοια με το αντίστοιχο του (Ι),(β1 και β2)
  γ) Για τα 150 τ.μ. πρώτα τ.μ. χρησιμοποιούμενων χώρων θα καταβάλουν 5,00
  ευρώ ανά τ.μ. Για τα επόμενα 150 τ.μ. 3,00 ευρώ ανά τ.μ. (π.χ. για 200 τ.μ.:
  Σύνολο 150Χ5,00 = 750,00 €, 50Χ3,00=150,00 € Σύνολο 900,00 € Για όλα τα
  επιπλέον των 300 τ.μ., 1,00 ευρώ ανά τ.μ. γ) Για τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών
  παιχνιδιών (Λούνα-πάρκ κ.λ.π.) 0,833 ευρώ ανά τ.μ., του χρησιμοποιούμενου
  χώρου. δ) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους στάθμευσης κατά την
  περίοδο εμποροπανήγυρις Τεγέας, και εισπράττουν αντίστοιχο αντίτιμο,
  26
  επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,60 ευρώ ανά τ.μ. χρησιμοποιούμενου χώρου, εκτός
  τους χώρους στάθμευσης που παρέχονται δωρεάν. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
  επιβαλλόμενα τέλη δεν είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που έχει επιβάλλει
  ο δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου, που είναι πέντε (5)
  Ευρώ/6τ.μ/ ημέρα και έτσι ικανοποιείται η ρύθμιση που επιβάλλεται από την παρ.
  9 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17, σύμφωνα με την οποία «στο ίδιο σύμφωνο
  καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή,
  δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για
  αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στις πιθανές περιπτώσεις που από τον
  υπολογισμό των τελών, δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό που, έχει επιβάλλει ο
  Δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις του στάσιμου εμπορίου (πέντε (5) ευρώ ανά
  ημέρα και για έξι (6) m2 ) θα προσαρμόζονται στα ποσά που ορίζει η ισχύουσα
  νομοθεσία.
   Για δε το τέλος για τα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, έχει ληφθεί η με αριθμό 774/2018
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, από την οποία
  προκυπτεί ότι ο υπολογισμός θα γίνεται για 1 (μία) ημέρα και για την επιφάνεια
  (τ.μ.) που καταλαμβάνουν μόνο όλα τα όργανα, παιχνίδια ….κτλ , και το οποιο θα
  αποδεικνύται από τοπογραφικό σχέδιο από μηχανικό , το οποίο θα φέρει
  αναλυτική εμβαδομέτρηση του συνόλου των οργάνων, παιχνιδιών …κτλ (ΕΝΤΟΣ
  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), το οποίο οφειλούν να προσκομίζουν ως
  δικαιολογητικό οι επιχειρηματίες ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διαδιακασία
  αδειοδόησης τους από το Δήμο. Η δε τιμή του τέλους για τον υπολογισμό αυτό
  είναι 0,833€/τ.μ.
 49. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς
  εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της
  άδειας συμμετοχής και πριν την εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφόμενου
  επ’ αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης. Η καταβολή επίσης μπορεί επίσης
  με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, ο οποιος
  γνωστοποιειται στους συμετεχοντες από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.
 50. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-
  6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
  Άρθρο 12ο
  ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Για την εγκατάσταση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Παλαιάς
  Επισκοπής Τεγέας και την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου ο Δήμος Τρίπολης θα
  χορηγεί άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών (παραπήγματα) σε
  εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 21 του Ν. 4067/2012)
  Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από
  ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του
  εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτείται
  εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί
  μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό
  και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο. (παρ. 74 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012).
  Με την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε καθορίζονται
  οι Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών
  27
 51. Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια
  όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα
  πάρκ), επιδείξεις (τσίρκο)
 52. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
  προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
 53. Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την
  πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για
  παροχή πληροφοριών.
  Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
  επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές για γιορτές,
  λαϊκές αγορές.
  Ο έλεγχος των κατασκευών των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών διενεργείται
  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση
  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας.
  Άρθρο 13ο
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 54. Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών,
  παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασηςεπιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  σύμφωνα µε την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ
  2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής και πρέπει να
  κατέχουν την αντίστοιχη άδεια.
  Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
  προσκομίσουν και τα ακόλουθα δΔικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
  συμμετοχής
  α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου εστιατορίου-ταβέρνας ή
  εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λπ.), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
  προσκομίσει.
  β. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με
  την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.
  γ. Δηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου Τρίπολης περί μη οφειλής, από την οποία
  να εξάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (άρθρο
  285 ∆.Κ.Κ.).
  δ. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή
  επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET – δήλωση έναρξης λειτουργίας ταµειακής
  μηχανής.
  ε. Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονοµικού και αγορανοµικού υπεύθυνου, με
  θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με
  α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης
  Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:”Επιχειρήσεις παρασκευής ή
  και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους” και της
  Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
  και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει
  θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ότι θα τηρεί όλες τις
  διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του στο χώρο
  28
  της Εµποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του
  χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας
  της εγκυκλίου 6/30.7.2013 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της
  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα :”Επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
  χώρους”,
  στ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι
  να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας
  καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα
  απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή,
  ζ. υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγοµωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα
  χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του, Οι ψησταριές που θα
  χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες
  χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
 55. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που
  θα προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
  ακτινοβολία κλπ.
 56. Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
  φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του
  προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και
  εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 57. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
  σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
  για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των
  εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό
  πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα
  προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
 58. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει
  χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ.
 59. Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
  τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
  καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
  τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
  συνθήκες.
 60. Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
  ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
 61. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
  χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
  λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Ο Δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των
  υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης.
  Άρθρο 14ο
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 62. Με την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. 633/05-
  01-2015 (ΦΕΚ 116Β’/12-01-2015′) καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με
  άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
  α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες), υλικά
  περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, β) είδη ένδυσης,
  29
  νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα
  είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή
  οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου,
  μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και
  καλαμπόκια ψημένα.»
 63. Ειδικά σε δύο (2) δικαιούχους Α.Μ.Ε.Α. παραχωρείται ατελώς δημοτικός χώρος
  για πώληση ειδών καπνού, αναψυκτικά ορθίων, ζαχαρώδη υλικά και λοιπά είδη
  ¨περιπτέρου¨ και δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του να ορίσει
  επιπλέον θέσεις και αντίστοιχους χώρους.
  Άρθρο 15ο
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
 64. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας
  κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα
  φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. Οι διαστάσεις των πάγκων δεν θα
  ξεπερνούν τις διαστάσεις κάθε θέσης όπως ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της
  εμποροπανήγυρης.
 65. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους,
  υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως
  κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε
  περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α)
  Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει
  και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους
  συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
  Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο
  αιτούμενος συμμετοχής, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν
  τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 66. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία
  της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των
  συμμετεχόντων με το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που
  θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.
  Άρθρο 16ο
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 67. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
  α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο
  που τηρούνται τα
  έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής,
  και
  β) να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
 68. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’
  εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
  α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ
  146 Α’) σε πανελλήνια κλίμακα,
  β) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφέρειων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δήμων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας
  30
  ε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της
  δικαιοδοσίας του και
  στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
  και οι Τελωνειακές
  Αρχές.
  ζ) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
  η) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
  Οι αρχές των περιπτώσεων. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή
  το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο
  παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων
  τους, συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της
  πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη
  ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων
  ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την
  αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια
  μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των
  διοικητικών ορίων τους.
  Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν
  επηρεάζεται από το παρόν. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να
  επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόστιμο που ανάλογα με τη
  βαρύτητα θα κυμαίνεται από 100,00 έως 500,00 ευρώ.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν.
  4849/2021 σε συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63,65.
  Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς
  άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων
  προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
 69. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί
  ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν.
  4620/2019 (ΦΕΚ 96 Α’).
 70. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν
  ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για
  παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την
  κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία
  για το παραεμπόριο.
 71. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να: (α) δέχονται τον έλεγχο στον χώρο
  επαγγελματικής δραστηριότητας, στον επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα
  έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο
  παραγωγής, και (β) παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.
 72. Η αρμόδια αρχή ελέγχου, εξαιρουμένων της Ελληνικής Αστυνομίας και του
  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), υποχρεούται να
  εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»,
  στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου
  και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.
 73. Αν διαπιστωθεί παράβαση, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν
  αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν την αρμοδιότητα αυτή από κοινού με άλλη
  υπηρεσία, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια
  υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
  31
 74. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να
  παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή
  του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 75. Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
  ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις..
 76. Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται
  τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχυουσες διαταξεις.
 77. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν
  γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 78. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που
  αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι
  υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010 (87
  Α΄).
 79. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν
  επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.
  (παρ. 8, άρθρου 32. Του Ν. 4264/2014)
  Άρθρο 17ο
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ»
  (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
  Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της
  εξασφαλίζονται με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο
  Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται
  τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
  αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στο
  Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία για τις
  υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
  α) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς,
  β) τον κανονισμό λειτουργίας αγοράς,
  γ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς,
  δ) τις χορηγούμενες άδειες,βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που
  δραστηριοποιούνται στην
  αγορά,
  ε) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή,
  στ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα στοιχεία του προσώπου
  που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
  32
  ζ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη
  σχετική σύμβαση
  εργασίας,
  η) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή.
  θ) την προσθήκη πωλούμενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
  ι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες
  ια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων
  Τα στοιχεία των υποπερ. α), β) και γ) καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός
  προθεσμίας τριών (3) μηνών, και τα στοιχεία των υποπερ. δ) έως και ια) εντός
  προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση των σχετικών πράξεων. Στο
  Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις ελέγχου με
  τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
  Άρθρο 18ο
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 80. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από
  τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού
  για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία
  Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση
  χώρου, θα επιβάλλεται το νόμιμο πρόστιμο, σε βάρος του έχοντος την άδεια.
 81. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρων του κανονισμού, παρέχεται στο
  Δήμο το δικαίωμα:
  α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην
  εμποροπανήγυρη για μία ή περισσότερες χρονιές.
  β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία τουπαραχωρούμενου χώρου, να κηρύσσει
  έκπτωτο το δικαιούχο και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να
  λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά
  συμφέροντα.
  γ. με απόφαση της Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10) να διακόπτει την
  χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία της
  εμποροπανήγυρης,
 82. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και
  ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
 83. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη
  μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου
  Τρίπολης.
 84. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια θα είναι η
  Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10).
  Άρθρο 19ο
  ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  33
  Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
  Συμβούλιο, καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει μέχρι την τροποποίησή του.
  Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των επιμέρους άρθρων πραγματοποιείται
  οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα
  κανονισμό θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις (νομοθεσία). Ο παρόν
  Κανονισμός θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην
  ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
  εφημερίδα.
  Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους
  συναλλασσόμενους και υπερισχυει κάθε αντιθετης σε αυτην διαταξης πλην της
  ισχυουσας ελληνικης νομοθεσίας.
  Μετά από αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
  Καταρτίζει το ακόλουθο Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στην
  Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης από 14-21 Αυγούστου 2022 και
  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του:
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
  ΤΕΓΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Άρθρο 1ο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  Άρθρο 2ο
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Άρθρο 3ο
  ΟΡΙΣΜΟΙ
  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 85. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο,
  δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε
  οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
 86. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι
  υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
  δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές
  χειροτεχνών/καλλιτεχνών
  3.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και
  καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού
  χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια,
  αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές
  αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και
  τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
  4.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή
  που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
  34
  5.«Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
  πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου ή άλλου
  τύπου κινούμενου μέσου.
  6.«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
  εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
  7.«Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
  παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
  (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
  8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που
  συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την
  ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
  συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων
  9.«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
  πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα
  οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα
  χαρακτηριστικά.
  10.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές
  και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε
  σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και
  στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. Για τις εμποροπανηγύρεις φορέας
  λειτουργίας είναι οι Δήμοι εντός των ορίων που αυτές λειτουργούν»
  11.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
  εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
  3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς
  πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει
  χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  12.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
  δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που
  ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 667 του Ν.4849/2021, τα οποία δεν
  προέρχονται από ιδία παραγωγή και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
  δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  13.«Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
  πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
  οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
  δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
  προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και
  κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
  14.«Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα
  σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./
  οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις
  επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  15.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την
  παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και
  κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161)
  απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  16.«Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά
  παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές
  συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και
  35
  διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές
  δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
 87. Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά»,
  του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη
  λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το
  Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από
  τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.
  Άρθρο 4ο
  ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΩΡΑΡΙΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
  ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1) Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες (από
  14 Αυγούστου και ώρα 21:00 έως 21 Αυγούστου και ώρα 21:00. Προβλέπεται µία
  ηµέρα εγκατάστασης (13 Αυγούστου) και µία ηµέρα απεγκατάστασης (22
  Αυγούστου) των πάγκων και των εμπορευμάτων.
  2) Η εµποροπανήγυρη διεξάγεται στον χώρο της Παλαιάς Επισκοπή της Κοινότητας
  Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης, στον ειδικά
  διαμορφωμένο χώρο, όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα
  αποτύπωσης και αναπτυξης της εμποροπανηγυρης του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ
  Γιαννιού Παναγιώτη, το οποίο εχει θεωρηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
  Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. του ∆ήµου, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
  του παρόντος.
  3) Όλοι οι προς χρήση χώροι (που μισθώνονται από το Δήμο Τρίπολης, που είναι
  φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης) και η οριοθέτηση του χώρου
  διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο προαναφερόμενο
  τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο στον πίνακα
  ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Τρίπολης.
  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ:
  Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη Τεγέας οριοθετείται
  σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται αναλυτικά:
   Δεξιά της Δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους
  και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία Αθηνάς Αναγνωστοπούλου (σημείο Α) έως
  ιδιοκτησία Βρούβα, σημείο Β, (συμβολή με δημοτική οδό), σε μήκος 60,00 μ.
  και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Συνέχεια της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία κληρονόμων Αναγνωστόπουλου
  (συμβολή με δημοτική οδό-σημείο Γ) έως ιδιοκτησία Παπασίνου (συμβολή με
  επαρχιακή οδό και υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο της-σημείο Δ), σε μήκος
  65,50 μ. και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Από συμβολή της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας με την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από παλαιό ανεμόμυλο με υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο
  της Επ. οδού -σημείο Ε) έως όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου
  (είσοδος-έξοδος λεωφορείων-σημείο Ζ), ιδιοκτησίας Τεγεατικού Συνδέσμου σε
  μήκος 51,20 μ. με
   Από όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου (είσοδος-έξοδος λεωφορείωνσημείο Ζ) και για μήκος 136,00 μ. δυτικά ως ιδιοκτησία Τεγεατικού Συνδέσμου,
  σημείο Η.
  36
   Από σημείο Η και με κατεύθυνση νότια για μήκος 60.00 μ., έως 10,00 μ. πριν
  την συμβολή με την δημοτική οδό προς Τ.Κ. Επισκοπής-σημείο Θ, όρια
  ιδιοκτησίας κλ. Κολιόπουλου.
   Από το σημείο Θ, δεξιά της δημοτικής οδού με κατεύθυνση προς Τ.Κ.
  Επισκοπής σε μήκος 160,00 μ. και βάθος 10,00 μ. (από το άκρο της δημοτικής
  οδού), καταλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες Τεγεατικού Συνδέσμου, κληρονόμων
  Κολιόπουλου ως την ιδιοκτησία κληρονόμων Τασσαρά- σημείο Ι.
   Απέναντι από το σημείο Ι, στην συμβολή της δημοτικής οδού με κατεύθυνση
  προς Τ.Κ. Επισκοπής και του διαδρόμου προς το ψηφιδωτό, σε βάθος 3,00 μ.
  από το άκρο της δημοτικής οδού-σημείο Κ ως σημείο Λ (συμβολή δημοτικής
  οδού και οδού προς Ιερό Ναό) το οποίο ορίζεται σε μήκος 209,00 μ. ανατολικά
  και παράλληλα της δημοτικής οδού σε βάθος 3,00 μ. από το άκρο της.
   Από το σημείο Λ ως την μεταλλική πεζογέφυρα ( σημείο Μ), σε μήκος 41,30 μ.
  και βάθος 3,00 μ. από το άκρο της οδού προς τον Ιερό Ναό.
   Από το σημείο Μ ως το κιγκλίδωμα της περιμέτρου του αρχαίου θεάτρου και
  στην συνέχεια ως το αρχικό σημείο Α συνολικού μήκους 110,00 μ.
  Στο ιδιο τοπογραφικό διάγραμμα φαινονται οι χώροι και οι χρήσεις αυτών, που θα
  διατεθούν στους πωλητες για τη διεξαγωγη της εμποροπανηγυρης.
  4) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν με ευθύνη του Δήμου
  Τρίπολης.
  5) Ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες ορίζεται από 8:00π.μ. ως 02:00π.μ. της
  επόμενης ημέρας.
  6) Αρμόδια Αρχή και φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος
  Τρίπολης. Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο
  δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία,
  σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς
  υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες,
  εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
  ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών
  επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο
  καταναλωτικό κοινό.
  7) Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχουν 565 διατειθέμενες θέσεις οι
  οποίες ανάλογα με τα πωλούμενα είδη ή την παρεχόμενη υπηρεσία
  κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  8)
  Κατηγορία Πωλούμενα είδη/
  παροχή υπηρεσίας
  Αριθμός
  θέσεων
  Α΄
  Πρόχειρα γεύματα (σουβλάκια-λουκάνικασάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), είδη κυλικείου,
  από φορητές εγκαταστάσεις έψησης και
  καντίνες
  60
  Β΄
  Λουκουμάδες-Χαλβάς-Κρέπες-είδη
  ζαχαροπλαστικής, παραδοσιακών
  προϊόντων και γλυκών
  20
  Γ΄
  Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποκκόρν, μαλί της γριάς, σάντουϊτσ,
  μελισσοκομικά, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί,
  παγωτά, ροφήματα, αναψυκτικά)
  34
  Δ΄ Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα 54
  Ε΄ Βιβλία , σχολικά είδη κλπ 8
  37
  ΣΤ΄
  Βιομηχανικά είδη 1: (ψιλικά,
  μικροεργαλία, μικροσυσκευές, υαλικά
  εκκλησιαστικά είδη , αγιογραφίες, αφίσες,
  είδη δώρων και διακόσμησης, είδη λαϊκής
  τέχνης , έργων τέχνης και κάθε είδος
  οικοτεχνίας , φο μπιζού, ασημικά, είδη
  υγιεινής/ατομικής καθαριότητας, κλπ
  203
  Ζ΄
  Βιομηχανικά είδη 2: (ένδυση, υπόδηση,
  είδη προικός, λευκά είδη, δερμάτινα είδη,
  γούνινα είδη αξεσουάρ ένδυσης κλπ)
  147
  Η΄ Λοιπά άλλα βιομηχανικά είδη 31
  Θ΄
  Άνθη, αποξηραμένα άνθη και φυτά,
  καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και
  φαρμακευτικά φυτά, είδη ανθοκομίας,
  κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά
  προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα
  κλπ
  8
  565
  Άρθρο 5ο
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Ι) Στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 μπορούν να
  συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
  α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
  β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
  στις λαϊκές αγορές. (τροποιηθ. με το άρθρο 134 του Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α).
  γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
  δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
  Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε
  κάθε βραχυχρόνια αγορά.
  ΙΙ) Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη
  ποσόστωση:
  α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης
  δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού
  πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
  (τροπ. με το άρθρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α’).
  γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας
  δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
  δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη –
  καλλιτέχνη.
  Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση
  δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
  ανήκουν.Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη
  βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία
  προκήρυξη θέσεων.
  ΙΙΙ) Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της
  περίπτωσης Ια του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας
  των πωλητών (άρθρο παρ. 2ε άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των
  δικαιολογητικών που ορίζονται στην αριθ. 21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981Β΄/3-3-2022) και όπως παρακάτω:
  38
  Φυσικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,
  αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,
  αδ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός
  φορέας του αιτούντος,
  αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021,
  αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που
  μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου
  Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του
  νόμου 4849/2021,
  γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,
  δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου
  (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ε) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012
  (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
  ισχύει.
  ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ
  Νομικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία
  περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,
  αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,
  αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021,
  αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία
  εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),
  39
  γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια
  υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του
  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του
  άρθρου 56 του ν. 4849/2021,
  δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, ε) άδεια
  κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
  σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας την οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:
  ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,
  ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
  ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του
  φορέας του,
  ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.
  35797/04.04.2012 (1199Β’) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης, όπως ισχύει,
  ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.
  Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει
  την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής,
  β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της
  ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
  την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του
  πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή
  (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση
  κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό
  ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου,
  γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
  (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
  δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,
  ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
  στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  ζ)στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και
  αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ,
  διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή
  αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.
  IV) Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού
  καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης
  θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση
  έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην
  ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης
  περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
  α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, ΑΦΜ,
  40
  β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με το παρόν
  γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση
  δ) αρθ. Θέσης, αρ. διπλ. Είσπραξης
  Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες
  αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1)
  βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το
  με άρθρο 22 του Ν. 4849/2021.
  Η έγκριση συμμετοχής χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον
  καταβληθεί το αναλογούν ποσό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
  ισχύος της εμποροπανήγυρης. Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής που χορηγούνται
  αφορούν ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η
  μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των
  αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την
  σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των εγκρίσεων αν αυτό
  προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση και η παραλαβή από τον
  ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου για χρήση
  και εγκατάσταση του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το
  δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
  Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και
  παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης δραστηριοποίησης ή η
  χρήση του χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη
  κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος
  ή ο Κανονισμός.
  Άρθρο 6ο
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
 88. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη και γενικά στις βραχυχρόνιες αγορές
  απαιτείται η έγκριση συμμετοχής του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 και του
  άρθρου 4( IV) του παρόντος κανονισμού.
 89. Η έκδοση της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης
  από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 περ. ε΄, άρθρο 34 παρ. 2 περ.δ . του
  Ν. 4849/2021, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
  ανακοινώσεων, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιεύεται με δαπάνες του Δήμου σε μία
  ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα.
 90. Η προκήρυξη θα ορίζει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων
  συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, τον τρόπο αξιολόγησης, τις
  κατηγορίες πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην περ. 8
  του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού με την αρίθμηση των παραχωρούμενων
  θέσεων (σύμφωνα με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα προϊόντα που
  επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος, τον τρόπο και τον χρόνο
  καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό κλπ.
 91. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα
  (30) ημέρες, η δε έναρξη και λήξη της θα καθορίζεται με σαφήνεια στην προκήρυξη.
 92. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα
  κανονισμό, θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δια ζώσης στο
  Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της
  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης. Οι αιτήσεις και
  τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του
  Δήμου με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: (ΔΗΜΟΣ
  41
  ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
  Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης-ΤΚ. 22132-Τρίπολη) ή μέσω εξουσιοδοτημένου
  προσώπου από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 93. Η αίτηση θα γίνεται σε έντυπο της υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: –
  Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος – Όνομα Πατρός – Δελτίο
  Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την
  αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ – Διεύθυνση κατοικίας – ΑΦΜ και ΔΟΥ – θέση
  του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
 • Πωλούμενο είδος
 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει ( βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας
  διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
  πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.
  4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α
  ’), άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο
  εμπόριο, άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη)
  β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς
  φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου
  γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
  τροφίμων.
  δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Τρίπολης (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
  ε) Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από
  ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό
  πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%)
  στ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
  παρόντος κανονισμού σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην
  κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης- επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς
  τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης οχήματος, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας και άδειας
  ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει
  για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της
  αιτούμενης δραστηριότητας.
  Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο
  από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
  Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Τυχόν υποβολή
  δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως
  ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
  Επισημαίνεται ότι, η δήλωση του εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην
  εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση συμμετοχής, υπέχει θέση
  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε περίπτωση
  που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκρισης συμμετοχής του στην
  εμποροπανήγυρη.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία
  πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στην περ. 8 του
  άρθρου 3 του παρόντος (εφεξής «Κατηγορία»), και η επιλογή θα γίνεται ανά
  κατηγορία.
  Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών,
  ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής από την Επιτροπή και η
  τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις ανά κατηγορία θα γίνεται ως εξής:
  α) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της
  κατηγορίας τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εφόσον ο αριθμός των
  42
  αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία,
  τότε θα γίνεται επιλογή με μοριοδότηση βάση των δύο κριτηρίων που
  αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται
  κλήρωση. Οι λοιποί αιτούντες θα θεωρούνται επιλαχόντες.
  β) Στη συνέχεια σε κάθε πωλητή που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία,
  θα του αποδίδεται η θέση που επιλέγει σε περίπτωση που δεν ζητείται από άλλον
  πωλητή που επιλέχθηκε για την ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που μία θέση
  ζητείται από περισσότερους αιτούντες, τότε αυτή θα αποδίδεται επίσης με
  μοριοδότηση βάση των ίδιων κριτηρίων που αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε
  περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.
  γ) Η επιλογή των αιτούντων ανά κατηγορία καθώς και η προτεραιότητα στην
  επιλογή θέσης σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων
  •Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με
  έδρα το Δήμο Τρίπολης ή διατηρούν καταστήματα σε αυτόν ή σε δημότες που
  θέλουν να συμμετάσχουν.
  •Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης
  για τα τελευταία πέντε (5) συνεχόμενα έτη, στην περίπτωση που κατείχαν τη
  θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Τρίπολης.
   Πέντε (5) μόρια για όσους κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης δεν
  είχαν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο.
  δ) Για τις κατηγορίες πωλούμενων ειδών (Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ, Ζ΄, Η΄, Θ΄) ισχύουν
  τα εξής: Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και
  περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία, δύναται να
  καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μία κατηγορίας από αιτούντες της
  κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν των θέσεων. Αυτό θα γίνεται με τη
  σύμφωνη γνώμη του αιτούντα και εφόσον το αποφασίσει η επιτροπή της
  εμποροπανήγυρης, αφού κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δε διαταράσσεται η
  λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
  ε) Η Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο
  συμμετεχόντων με επιλαχόντες ανά κατηγορία ο οποίος αναρτάται στον πίνακα
  ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν ενστάσεων σε
  προθεσμία που θα ορίζεται από την προκήρυξη.
  στ) Στη συνέχεια μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών
  από την επιτροπή εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων
  οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για ανάρτηση
  στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να καταβληθεί από
  τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.
  ζ) και τέλος θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο
  αντιδήμαρχο οι οποίες θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α, στην ιστοσελίδα και στον
  πίνακα ανακοινώσεων.
 3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση
  των ενδιαφερομένων στο δήμο, αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι η Επιτροπή
  Εμποροπανήγυρης.
 4. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
  μέχρι την έναρξη της εμπονοπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται
  δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα
  ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (η περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στην
  προκήρυξη).
 5. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα
  διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με κλήρωση και με
  43
  ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για
  όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης.
 6. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)η
  οποία επίσης εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.
 7. Τυχόν αδιάθετες θέσεις μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται με
  απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 7ο
  ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
  Ι) Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται
  υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους:
  α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
  1 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021.
  Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της
  ανωτέρω απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και
  συγκεκριμένα:
  • Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους
  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
  αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα
  Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του
  άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει
  να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά
  παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής
  ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας,
  του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν.
  2969/2001 (Α’ 281).
  •Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή
  μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει
  αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων
  • Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός
  εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων
  για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει
  δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα
  διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους
  όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή
  Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
  Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται
  οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
  852/2004 (L 139).
  • Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να
  τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο
  παρασκευαστής των τροφίμων.
  β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
  και η διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ.
  91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
  Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).
  44
  γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής
  νομοθεσίας.
  δ. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν
  να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη
  εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς.
  II) Στην εμποροπανήγυρη μπορεί να πωλείται κάθε είδος που ορίζεται στην αριθ.
  18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925Β’/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) και εφόσον
  συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
  Συγκεκριμένα τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι ενδεικτικά τα εξής:
  1.Είδη προικός, Λευκά είδη
  2.Είδη υπόδησης
  3.Είδη ένδυσης
  4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
  5.Είδη οικιακής χρήσης, οικιακής φροντίδας
  6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
  7.Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες, κρέπες,
  χαλβά,
  μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ
  8.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
 8. Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ
  10.Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης
 9. Είδη δώρων και διακόσμησης, μπιζού, κλπ.
 10. Ασημικά και Φο Μπιζού
 11. Άνθη, αποξηραμένα άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά
  φυτά, είδη ανθοκομίας, κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα,
  μπαχαρικά, βότανα , αρτύματα κλπ
 12. Υαλικά
  15.Παιδικά Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα
  16.Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
  17.Ψιλικά
  18.Βιβλία, σχολικά είδη
  19.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας
  20.Είδη Λαϊκής Τέχνης
  21.Παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωσης 3 του
  άρθρου 2, της ΚΥΑ 18982-2022/ΦΕΚ 925Β΄/1-3-2022
  23.Αξεσουάρ ένδυσης
  24.Πρόχειρα έτοιμα γεύματα και ειδή κυλικείου από καντίνα ή φορητές
  εγκαταστάσεις έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων,
  τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου
  Υγείας.
 13. Λοιπά βιομηχανικά είδη
  Άρθρο 8ο
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
 14. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, η ισχύς
  της οποίας θα είναι επτά (7) ημερών.
  45
 15. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των
  εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση
  των εγκρίσεων συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον
  σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να
  συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η
  έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν,
  αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
  δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
  Τρίπολης.
 16. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης, η
  συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην
  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο
  του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
  Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
 17. Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από τον
  ενδιαφερόμενο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων του
  παρόντος Κανονισμού. Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την
  έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης ή η χρήση του
  χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη και συνιστά παράνομη κατάληψη
  χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 18. Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και οι
  εκθέτες θα τοποθετούνται ανά ομοειδή επιχείρηση, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες
  υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο
  λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της.
 19. Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για το χώρο που θα καταληφθεί από τους
  ενδιαφερομένους που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στην
  εμποροπανήγυρη.
 20. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση
  των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
  τοποθετηθούν οι πωλητές-εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ
  και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση
  των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
 21. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και
  άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο,
  πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια
  άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά και την ομαλή διενέργεια της αγοράς. Επίσης
  Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.
 22. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, Ελλήνικής
  Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και
  ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
  μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις
  Αστυνομικές Αρχές (Τροχαία …κτλ)
 23. Η παρουσία των κατόχων των εγκρίσεων συμμετοχής είναι υποχρεωτική.
 24. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια
  συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες
  που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών εντός του Δήμου Τρίπολης
  παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 25. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής
  νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους της εμποροπανήγυρης
  προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό
  46
  κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο
  χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, οι ανωτέρω κατασκευές
  (ανάθεση σε ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις-πλην των ταβερνών
  ψησταριών) εγκαθίστανται από τον Δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας
  τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια
  των κατασκευών (ο ανάδοχος της εργασίας οφείλει και αυτός να προσκομίσει μεταξύ
  των άλλων και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί ασφάλειας και χρήσης των
  κατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρις) .
 26. Σε κατόχους εγκρίσεων συμμετοχής οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με
  ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (με την προσκόμιση των απαραίτητων
  πιστοποιητικών-επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) θα
  υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 15%.
 27. Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί
  στο τέλος χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια
  θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταβολή του
  ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
 28. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
 29. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από
  τον Δήμο, χωρίς δικαίωμα επιστροφής, εκτός των περιπτώσεων που αποδεικνύεται
  ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας.
 30. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες
  εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) οι
  οποίες θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση
  του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς
  κλπ), συν/σμούς θα διατεθεί χώρος δωρεάν, χωρίς την επιβολή τέλους.
 31. Εντος του οριοθετημενου χώρου για διεξαγωγη της εμποροπανήγυρης και για
  όλη την διάρκεια της, θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά
  παίγνια, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων και ισχυουσων διαταξεων σε
  συγκεκριμενο χωρο, ο οποίος φαίνεται στο προαναφερθεν Τοπογραφικό Διάγραμμα.
  Η αδειοδοτηση και γενικα η διαδικασία (εγκατάσταση, λειτουργία, ασφαλεια,
  κυρώσεις … κτλ) του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ διέπεται και θα γίνει σύμφωνα με τις
  διαταξεις της με αριθ. 65006/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3364/τ. Β), όπως ισχύει σήμερα.
  Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του οποίου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά
  και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του
  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και
  παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή
  εξαιτίας των εγκαταστάσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς
  και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν
  γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος
  αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
 32. Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του
  Δήμου Τρίπολης τις ημέρες διεξαγωγής αυτής, ούτε εμπορική δραστηριότητα
  μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός
  του συγκεκριμένου χώρου της εμποροπανήγυρης και εντός των ορίων που
  πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη.
 33. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού
  πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθαρισμού χημικών τουαλετών και
  κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
  47
 34. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα
  με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529Β’): κατά
  την οποία έχει εφαρμογή:
  α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους κτιρίων και
  οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται
  κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές,
  εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα
  περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών,
  δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες,
  ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής
  συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα,
  λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και
  προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία,
  καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
 35. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
  α. Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και
  την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης
  β. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει
  οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
  αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των
  κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και
  στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
  γ. Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και
  οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
  κανονισμού
  δ.Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές της
  εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των
  πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων
  θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της
  σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο
  με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων
  στους διαδρόμους.
  ε. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
  επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων
  (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα,
  μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η
  τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
  πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  στ. Η τοποθέτηση και έκθεση των προϊόντων θα γίνεται στους πάγκους ή άλλες
  κατασκευές (σταντ, κρεμάστρες, κλπ), οι οποίες θα τοποθετούνται αυστηρά
  εντός του οριοθετημένου με διαγράμμιση χώρου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση
  επιπλέον πάγκων, στάντ ή άλλων κατασκευών πέραν των διαγραμμίσεων,
  προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  ζ. Οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο
  τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν
  τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση
  των πεζών.
  η. Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους
  παραχωρημένους προς χρήση χώρους ή να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή
  48
  ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα
  με την άδεια τους.
  θ. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των
  προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα που θα φέρει
  φωτογραφία τους και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον
  αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
  ι. Οι πωλητές οφείλουν, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την
  ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του
  χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη
  του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα
  του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
  δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
  συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
  ια. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε
  άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται
  Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
  ιβ. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες
  κατασκευές.
  ιγ. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους
  ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα
  απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων
  εργασίας.
 36. Όσον αφορά την καθαριότητα
  α. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα πρέπει να διατηρείται καθαρός
  κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η καθαριότητα του χώρου της
  εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν
  υποχρεώσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
  β. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα
  πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο
  θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
  γ. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει
  να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
  δ. Οι πωλητές Θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  καθαριότητας του Δήμου, να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου
  που τους αναλογεί και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
  κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της
  εμποροπανήγυρης και στο τέλος της εργασίας να τοποθετούνται στους κάδους
  συλλογής απορριμμάτων των Δήμων, να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη
  ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται
  εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.), να μην
  παρακωλύουν με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
  έργου της και κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό
  της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της
  αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος
  θα προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους
  υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για
  τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής
  49
  οριστικά. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που
  καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
  ε. Οι πωλητές θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης.
  στ. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε
  τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
 37. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το
  αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (-7-) συναπτές ημέρες.
 38. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση
  ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των
  αδειών.
 39. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν
  προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
 40. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του
  Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της
  εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα
  λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
  χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
  σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη,
  συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο
  Νόμος.
 41. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της
  εμποροπανηγύρεως, έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την
  άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη
  Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι
  ενήμερος του παρόντος κανονισμού.
 42. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και
  Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων
  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας
  και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (
  Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
 43. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και ο αιτήσας
  συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης
  εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 44. Επίσης σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για
  οποιοδήποτε λόγο:
  α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν
  καταβάλλει και
  β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
  τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων
  εργασίας.
 45. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που
  θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους
  διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά
  τους ίδιους.
 46. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο
  της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους
  ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
  50
 47. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα
  καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
  Λοιπές απαγορεύσεις
  α. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που
  θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.
  β. Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για
  οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  γ. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενουςπαραχωρημένους χώρους.
  δ. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
  ε. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενουπαραχωρημένου χώρου.
  στ. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
  περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
  ζ. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της
  εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
  η. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
  προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα
  που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
  θ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι
  οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης
  και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.
  ι. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη
  μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό
  Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
  ια. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές)
  υποχρεούνται να φέρουν καμινάδα ύψους τεσσάρων (4) μέτρων.
  ιβ. Επίσης απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των διαγραμμίσεωνοριοθετησεων στα καταστήματα εστίασης που παρέχουν πρόχειρα γεύματα και ποτά
  (ταβέρνες-αναψυκτήρια-καφετέριες μπαρ-καντίνες).
  ιγ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ψυγείων από τον αρχικώς
  δηλωθέντα, καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους χωρίς την άδεια
  της υπηρεσίας. Στους παραβάτες θα πιβάλλεται πρόστιμο 100,00ευρώ ανά επιπλέον
  ψυγείο και θα υποχρεούνται στην άμεση απομάκρυνσή του.
  ιδ. Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς
  κόνεως 6 Kg ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με
  βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Σε όσους δε συμμορφώνονται,
  θα επιβάλλεται πρόστιμο 70,00 ευρώ και θα υποχρεούνται να προβούν στην
  τοποθέτησή τους εντός 24 ωρών.
  Άρθρο 9ο
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
  ΑΔΕΙΑ)
  α. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται από τον
  αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν
  τέλος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο
  3 του παρόντος κανονισμού.
  51
  β. Χρήση της απόφασης έγκρισης συμμετοχής μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή
  τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει .
  γ. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής-εγκατάστασης στην παραδοσιακή
  εμποροπανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, περιλαμβάνει απαραιτήτως τα
  στοιχεία της περ. IV του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Ο δικαιούχος της
  έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία
  του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν.
  δ. Οι εκθέτες προκειμένου να τους χορηγηθεί η έγκριση συμμετοχής, θα πρέπει να
  προσκομίζουν στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις
  ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά συμμετοχής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης και
  καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη.
  ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του
  Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  στ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά
  χρήση, των εγκρίσεων συμμετοχής της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των
  δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην
  περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων
  των εγκρίσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης
  υπαίθριου εμπορίου.
  στ. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής
  ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη
  απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που
  διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το
  βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ.
  Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
  Άρθρο 10ο
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.
  Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, τριμελής Επιτροπή, η
  οποία θα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και δύο δημοτικούς συμβούλους, έργο
  της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης
  των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στην
  εμποροπανήγυρη Τεγέας, η διενέργεια κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους
  ενδιαφερομένους, η επιβολή προστίμων σε κάθε παράβαση του παρόντος
  κανονισμού. Καθήκον της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η
  διαχείριση της εμποροπανηγύρεως. Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε
  τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε
  θέμα προκύψει στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την
  κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, να διενεργεί τακτικούς
  ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανηγύρεως για τη διαπίστωση της
  καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του
  στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
  Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να προβεί στην οριστική έγκριση των
  εγκρίσεων συμμετοχής. Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και
  52
  επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών
  τους.
  Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο
  σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων
  της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις.
  Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της
  εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα
  λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
  Επί πλέον θα είναι αρμόδια για την τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων
  εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου προς όφελος της λειτουργικότητας της
  εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
  Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
  εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια
  της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της
  πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την
  επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της
  εμποροπανήγυρης.
  Το έργο της ως άνω αναφερόμενης επιτροπής δύναται να επικουρείται από δύο (2)
  δημοτικους αστυνόμους οι οποίοι ορίζονται με σχετική απόφαση Δημοτικού
  Συμβουλίου Τρίπολης.
  Άρθρο 11ο
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
 48. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση
  καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της
  Οικονομικής Επιτροπής. (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως
  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ
  εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης.
   Για τον καθορισμό του τέλους έχει ληφθεί η με αριθμό 629/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, η οποία αναλυτικά αναφέρει :
  α) Για κάθε επιχείρηση πώλησης προϊόντων (υφάσματα, σκεύη, εργαλεία,
  ζαχαρώδη προϊόντα κλπ), η οποία χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες προσωρινές
  λυόμενες κατασκευές (παράγκες) μέχρι 10 τ.μ. περίπου, με τα ίδια φορολογικά
  στοιχεία (ΑΦΜ) κ.λ.π. θα καταβάλει: Για την 1η παράγκα (π.χ. μέχρι 10 τ.μ.
  εφάπαξ το ποσό των 60,00 ευρώ. Για κάθε επιπλέον, συνεχόμενη παράγκα, από
  όλες τις πλευρές της πρώτης θα καταβάλει εφάπαξ επιπλέον 30,00 ευρώ για κάθε
  μία. (π.χ. 3 παράγκες (Σύνολο 30 τ.μ. περίπου). ΕΦΑΠΑΞ
  60,00+30,00+30,00=120,00 ευρώ. α1) Όσες από τις παραπάνω εμπορικές
  επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω ιδιωτικούς ή δημοτικούς δρόμους,
  θα καταβάλουν επιπλέον, 20,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης. α) Από την
  διασταύρωση του κεντρικού δρόμου ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από το
  «Μύλο»), διασχίζοντας την πρώτη διασταύρωση, με τον δρόμο προς την Τ.Κ.
  Επισκοπής, με όρια το γεφυράκι που οδηγεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, β) Συνέχεια του δρόμου προς την Τ.Κ. Επισκοπή δεξιά,
  αρχόμενη από την παραπάνω τελευταία διασταύρωση, (Κουλογεωργίου –
  Τεγεατικού Συνδέσμου «Καρυδιές») έως το τέλος “Παμπελοποννησιακής
  έκθεσης” Τεγέας (όριο Αγροτικός δρόμος), γ) Στο δρόμο από την ξύλινη γέφυρα
  53
  του Αρχαίου θεάτρου που οδηγεί στα σκαλιά του προαυλίου της 12 εκκλησίας,
  έως την πρώτη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής. α2)
  Όσες από τις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω
  δρόμους, θα καταβάλουν επιπλέον 15,00 ευρώ ανά τρέχον πρόσοψης. α) Το δρόμο
  συνέχεια του γ) προηγούμενου, από την διασταύρωση, με το δρόμο της Τ.Κ.
  Επισκοπής έως το όριο της εμποροπανήγυρις (όρια χώρων στάθμευσης ΚΤΕΛ),
  στο ύψος του χώρου που χρησιμοποιείται συνήθως για ψυχαγωγικά παιχνίδια
  (Λούνα – Πάρκ κ.λ.π.). β) Το τμήμα του δρόμου που συνδέει με την διασταύρωση
  τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης Άστρους και οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής μέχρι
  την πρώτη διασταύρωση που ορίζεται από της ιδιοκτησίες Βρούβα και
  Κουλογεωργίου. Όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη σε δύο δρόμους, το
  αντίστοιχο τέλος θα καταβάλλεται αθροιστικά ανάλογα με την κάθε πλευρά. α3)
  Επιπλέον στις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις, για κάθε τετραγωνικό μέτρο
  ενοικιαζόμενου χρησιμοποιούμενου χώρου, με βάση της εκδιδόμενες, ανά φυσικό
  ή νομικό πρόσωπο άδειες, θα καταβάλλεται επιπλέον 0,50 ευρώ ανά τ.μ. του
  χρησιμοποιούμενου χώρου. β) Για τις επιχειρήσεις εστίασης θα καταβάλουν: α)
  Εφάπαξ για κάθε ενιαία επιχείρηση 200,00 διακόσια ευρώ. β) το τέλος ανά τρέχον
  μέτρο σε πρόσοψη δημοτικού δρόμου, όμοια με το αντίστοιχο του (Ι),(β1 και β2)
  γ) Για τα 150 τ.μ. πρώτα τ.μ. χρησιμοποιούμενων χώρων θα καταβάλουν 5,00
  ευρώ ανά τ.μ. Για τα επόμενα 150 τ.μ. 3,00 ευρώ ανά τ.μ. (π.χ. για 200 τ.μ.:
  Σύνολο 150Χ5,00 = 750,00 €, 50Χ3,00=150,00 € Σύνολο 900,00 € Για όλα τα
  επιπλέον των 300 τ.μ., 1,00 ευρώ ανά τ.μ. γ) Για τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών
  παιχνιδιών (Λούνα-πάρκ κ.λ.π.) 0,833 ευρώ ανά τ.μ., του χρησιμοποιούμενου
  χώρου. δ) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους στάθμευσης κατά την
  περίοδο εμποροπανήγυρις Τεγέας, και εισπράττουν αντίστοιχο αντίτιμο,
  επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,60 ευρώ ανά τ.μ. χρησιμοποιούμενου χώρου, εκτός
  τους χώρους στάθμευσης που παρέχονται δωρεάν. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
  επιβαλλόμενα τέλη δεν είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που έχει επιβάλλει
  ο δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου, που είναι πέντε (5)
  Ευρώ/6τ.μ/ ημέρα και έτσι ικανοποιείται η ρύθμιση που επιβάλλεται από την παρ.
  9 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17, σύμφωνα με την οποία «στο ίδιο σύμφωνο
  καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή,
  δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για
  αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στις πιθανές περιπτώσεις που από τον
  υπολογισμό των τελών, δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό που, έχει επιβάλλει ο
  Δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις του στάσιμου εμπορίου (πέντε (5) ευρώ ανά
  ημέρα και για έξι (6) m2 ) θα προσαρμόζονται στα ποσά που ορίζει η ισχύουσα
  νομοθεσία.
   Για δε το τέλος για τα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, έχει ληφθεί η με αριθμό 774/2018
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, από την οποία
  προκυπτεί ότι ο υπολογισμός θα γίνεται για 1 (μία) ημέρα και για την επιφάνεια
  (τ.μ.) που καταλαμβάνουν μόνο όλα τα όργανα, παιχνίδια ….κτλ , και το οποιο θα
  αποδεικνύται από τοπογραφικό σχέδιο από μηχανικό , το οποίο θα φέρει
  αναλυτική εμβαδομέτρηση του συνόλου των οργάνων, παιχνιδιών …κτλ (ΕΝΤΟΣ
  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), το οποίο οφειλούν να προσκομίζουν ως
  δικαιολογητικό οι επιχειρηματίες ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διαδιακασία
  αδειοδόησης τους από το Δήμο. Η δε τιμή του τέλους για τον υπολογισμό αυτό
  είναι 0,833€/τ.μ.
 49. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς
  εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της
  54
  άδειας συμμετοχής και πριν την εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφόμενου
  επ’ αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης. Η καταβολή επίσης μπορεί επίσης
  με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, ο οποιος
  γνωστοποιειται στους συμετεχοντες από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.
 50. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-
  6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
  Άρθρο 12ο
  ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Για την εγκατάσταση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Παλαιάς
  Επισκοπής Τεγέας και την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου ο Δήμος Τρίπολης θα
  χορηγεί άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών (παραπήγματα) σε
  εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 21 του Ν. 4067/2012)
  Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από
  ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του
  εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτείται
  εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί
  μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό
  και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο. (παρ. 74 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012).
  Με την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε καθορίζονται
  οι Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών
 51. Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια
  όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα
  πάρκ), επιδείξεις (τσίρκο)
 52. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
  προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
 53. Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την
  πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για
  παροχή πληροφοριών.
  Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
  επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές για γιορτές,
  λαϊκές αγορές.
  Ο έλεγχος των κατασκευών των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών διενεργείται
  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση
  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας.
  Άρθρο 13ο
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 54. Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών,
  παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασηςεπιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  σύμφωνα µε την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ
  2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής και πρέπει να
  κατέχουν την αντίστοιχη άδεια.
  55
  Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
  προσκομίσουν και τα ακόλουθα δΔικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
  συμμετοχής
  α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου εστιατορίου-ταβέρνας ή
  εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λπ.), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
  προσκομίσει.
  β. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με
  την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.
  γ. Δηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου Τρίπολης περί μη οφειλής, από την οποία
  να εξάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (άρθρο
  285 ∆.Κ.Κ.).
  δ. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή
  επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET – δήλωση έναρξης λειτουργίας ταµειακής
  μηχανής.
  ε. Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονοµικού και αγορανοµικού υπεύθυνου, με
  θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με
  α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης
  Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:”Επιχειρήσεις παρασκευής ή
  και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους” και της
  Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
  και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει
  θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ότι θα τηρεί όλες τις
  διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του στο χώρο
  της Εµποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του
  χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας
  της εγκυκλίου 6/30.7.2013 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της
  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα :”Επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
  χώρους”,
  στ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι
  να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας
  καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα
  απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή,
  ζ. υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγοµωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα
  χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του, Οι ψησταριές που θα
  χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες
  χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
 55. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που
  θα προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
  ακτινοβολία κλπ.
 56. Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
  φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του
  προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και
  εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 57. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
  σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
  για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των
  εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό
  πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα
  προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
  56
 58. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει
  χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ.
 59. Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
  τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
  καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
  τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
  συνθήκες.
 60. Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
  ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
 61. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
  χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
  λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Ο Δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των
  υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης.
  Άρθρο 14ο
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 62. Με την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. 633/05-
  01-2015 (ΦΕΚ 116Β’/12-01-2015′) καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με
  άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
  α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες), υλικά
  περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, β) είδη ένδυσης,
  νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα
  είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή
  οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου,
  μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και
  καλαμπόκια ψημένα.»
 63. Ειδικά σε δύο (2) δικαιούχους Α.Μ.Ε.Α. παραχωρείται ατελώς δημοτικός χώρος
  για πώληση ειδών καπνού, αναψυκτικά ορθίων, ζαχαρώδη υλικά και λοιπά είδη
  ¨περιπτέρου¨ και δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του να ορίσει
  επιπλέον θέσεις και αντίστοιχους χώρους.
  Άρθρο 15ο
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
 64. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας
  κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα
  φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. Οι διαστάσεις των πάγκων δεν θα
  ξεπερνούν τις διαστάσεις κάθε θέσης όπως ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της
  εμποροπανήγυρης.
 65. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους,
  υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως
  κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε
  περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α)
  Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει
  και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους
  συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
  57
  Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο
  αιτούμενος συμμετοχής, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν
  τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 66. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία
  της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των
  συμμετεχόντων με το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που
  θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.
  Άρθρο 16ο
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 67. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
  α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο
  που τηρούνται τα
  έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής,
  και
  β) να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
 68. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’
  εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
  α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ
  146 Α’) σε πανελλήνια κλίμακα,
  β) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφέρειων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δήμων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας
  ε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της
  δικαιοδοσίας του και
  στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
  και οι Τελωνειακές
  Αρχές.
  ζ) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
  η) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
  Οι αρχές των περιπτώσεων. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή
  το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο
  παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων
  τους, συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της
  πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη
  ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων
  ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την
  αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια
  μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των
  διοικητικών ορίων τους.
  Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν
  επηρεάζεται από το παρόν. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να
  επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόστιμο που ανάλογα με τη
  βαρύτητα θα κυμαίνεται από 100,00 έως 500,00 ευρώ.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν.
  4849/2021 σε συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63,65.
  58
  Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς
  άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων
  προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
 69. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί
  ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν.
  4620/2019 (ΦΕΚ 96 Α’).
 70. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν
  ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για
  παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την
  κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία
  για το παραεμπόριο.
 71. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να: (α) δέχονται τον έλεγχο στον χώρο
  επαγγελματικής δραστηριότητας, στον επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα
  έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο
  παραγωγής, και (β) παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.
 72. Η αρμόδια αρχή ελέγχου, εξαιρουμένων της Ελληνικής Αστυνομίας και του
  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), υποχρεούται να
  εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»,
  στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου
  και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.
 73. Αν διαπιστωθεί παράβαση, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν
  αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν την αρμοδιότητα αυτή από κοινού με άλλη
  υπηρεσία, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια
  υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
 74. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να
  παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή
  του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 75. Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
  ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις..
 76. Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται
  τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχυουσες διαταξεις.
 77. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν
  γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 78. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που
  αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι
  υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010 (87
  Α΄).
 79. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν
  επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.
  (παρ. 8, άρθρου 32. Του Ν. 4264/2014)
  Άρθρο 17ο
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ»
  (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
  Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της
  εξασφαλίζονται με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο
  59
  Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται
  τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
  αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στο
  Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία για τις
  υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
  α) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς,
  β) τον κανονισμό λειτουργίας αγοράς,
  γ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς,
  δ) τις χορηγούμενες άδειες,βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που
  δραστηριοποιούνται στην
  αγορά,
  ε) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή,
  στ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα στοιχεία του προσώπου
  που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
  ζ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη
  σχετική σύμβαση
  εργασίας,
  η) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή.
  θ) την προσθήκη πωλούμενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
  ι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες
  ια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων
  Τα στοιχεία των υποπερ. α), β) και γ) καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός
  προθεσμίας τριών (3) μηνών, και τα στοιχε ία των υποπερ. δ) έως και ια) εντός
  προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση των σχετικών πράξεων. Στο
  Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις ελέγχου με
  τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
  Άρθρο 18ο
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 80. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από
  τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού
  για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία
  Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση
  χώρου, θα επιβάλλεται το νόμιμο πρόστιμο, σε βάρος του έχοντος την άδεια.
  60
 81. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρων του κανονισμού, παρέχεται στο
  Δήμο το δικαίωμα:
  α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην
  εμποροπανήγυρη για μία ή περισσότερες χρονιές.
  β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία τουπαραχωρούμενου χώρου, να κηρύσσει
  έκπτωτο το δικαιούχο και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να
  λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά
  συμφέροντα.
  γ. με απόφαση της Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10) να διακόπτει την
  χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία της
  εμποροπανήγυρης,
 82. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και
  ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
 83. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη
  μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου
  Τρίπολης.
 84. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια θα είναι η
  Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10).
  Άρθρο 19ο
  ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
  Συμβούλιο, καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει μέχρι την τροποποίησή του.
  Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των επιμέρους άρθρων πραγματοποιείται
  οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα
  κανονισμό θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις (νομοθεσία). Ο παρόν
  Κανονισμός θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην
  ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
  εφημερίδα.
  Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους
  συναλλασσόμενους και υπερισχυει κάθε αντιθετης σε αυτην διαταξης πλην της
  ισχυουσας ελληνικης νομοθεσίας.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2022
  Αφού συντάχτηκε, αναγνώσθηκε & υπογράφεται
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  1.Κανελλόπουλος Αλέξανδρος –
  Αντιδήμαρχος
  2.Καρούντζου Ελένη – Αντιδήμαρχος
 85. Χατζόπουλος Στέφανος
 86. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
 87. Ψυχογυιός Βασίλειος
 88. Κοσκινάς Δημήτριος
  61
 89. Παπαδημητρίου Σωτήριος
 90. Τσαμούλος Ζαχαρίας
  Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιαμούλος Νικόλαος είπε:
  Ψηφίζουμε με επιφύλαξη.
  Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
  Εγκρίνει τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας:
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
  ΤΕΓΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Άρθρο 1ο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της
  ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας (στο Δήμο
  Τρίπολης) που διεξάγεται μια φορά το χρόνο, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
  αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. κατά το Ν.4849/2021, καθώς επίσης
  και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, ασφαλείας στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 2ο
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία
  των εμποροπανηγύρεων (νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές αποφάσεις, διατάξεις και
  εγκύκλιοι), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:
 91. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 92. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπως
  τροποποιήθηκε με το Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 133Α’) και ισχύει σήμερα.
 93. Τις διατάξεις της υπ. αρ. 5934/23-8-2011 (ΦΕΚ 2025Β’/9-9-2011) Αποφ. Γεν. Γραμ.
  Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού
  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης».
 94. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/8-6-2006) περί «Κύρωσης του Κώδικα
  Δήμων & Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 95. Τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ-261Α’/2014): Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
  Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο
  48 (Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 96. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄)
  «Τροποποίηση του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄)», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 97. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των
  ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 98. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246Α’/22.10.1980) «Περί
  τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
  62
  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών
  διατάξεων» σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
  κοινοχρήστων χώρων.
 99. Οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
  Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»
 100. Οι διατάξεις του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει
 101. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) “Αναμόρφωση και
  εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου
  εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
  απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
  επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις
 102. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α’/13.11.2017): «Άσκηση υπαίθριων
  εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
  άλλες διατάξεις», ΄), που αφορούν τις μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις που
  αναφέρονται στα άρθρα 66 και 67 του «Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021)
  αντίστοιχα.
 103. Τις αριθ. αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981Β’)
  αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 104. Την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925Β’/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 105. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
 106. Τις διατάξεις του Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10Α΄/18-01-2005), περί ψυχαγωγικών
  παιχνιδιών ( άρθρο 6…κτλ)
 107. Τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α΄/13.7.1995), όπως αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 2 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α΄/19.08.2005) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
  12 παρ. 5 του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ 100Α΄/14.05.2007) και όπως αντικαταστάθηκε
  από το άρθρο 16 του Ν.3769/2009(ΦΕΚ 105Α΄/1.7.2009) και τροποποιήθηκε από την
  Κ1-164/17-1-2011 (ΦΕΚ 275Β΄/22-2-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών,
  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας
  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διατάξεις για τη λειτουργία των
  εμποροπανηγύρεων».
 108. Την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106Β’/09.12.2013)
  «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
  Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».
 109. Τις διατάξεις των Ν. 4045/1960 (ΦΕΚ 47Α’/19.04.1960) και Ν.1642/1986 (ΦΕΚ
  125Α’/21.08.1986) «Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης
  επιτηδεύματος».
 110. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02.02.2012) «Άδεια εγκατάστασης και
  λειτουργίας για τσίρκο».
 111. Την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783Β’/31.12.1987) Απόφαση
  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών και έλεγχός τους».
 112. Tις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216Α’/04.12.1967) «Άδεια του Υπουργείου
  Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω
  των 10ή 15 ίππων».
 113. Τις παρ. α, γ και δ του άρθρου 3 του Πολεοδομικού Διατάγματος «Τρόπος έκδοσης
  οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ
  394Δ’/08.09.1983).
 114. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 52716/20.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
  1663/Β/13.12.2001) καθώς και της Εγκ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12/56990/28-3-2002
  «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται
  άδεια δόμησης».
 115. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄/15-5-2014) «Διατάξεις που αφορούν το
  εμπόριο και την εμποροπανήγυρη» όπως έχει τροποποιηθεί.
  63
 116. Το με Αριθ. Πρωτ. 7286/21.01.2015 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Ανταγωνιστικότητας «Έγγραφο για λειτουργία εμποροπανήγυρης και μη απαίτηση
  υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας».
 117. Την παρ.2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α’/8.8.2014) «Συμμετοχή σε
  εμποροπανήγυρης και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιοτεχνικών ειδών
  και λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς
  χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας».
 118. Το άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Άδειες υπαίθριου
  στάσιμου εμπορίου για παροχή πρόχειρων γευμάτων».
 119. Τα άρθρα 2 και 16 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α
  ’/3.5.2010) και σύμφωνα με το αριθ.
  Κ1-1238/14.04.2011εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
  «Σε ποιους χορηγούνται οι άδειες για εμποροπανήγυρη».
 120. Η αριθ. Κ1-638/16.04.2014 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου του
  Υπουργείου Ανάπτυξης «Καθορισμός ειδών που επιτρέπονται να πωλούνται στις
  υπαίθριες αγορές ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».
 121. Η αριθ. εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
  «Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για διάθεση τροφίμων και ποτών από
  καντίνες και επιχειρήσεις παραγωγής πρόχειρων γευμάτων».
 122. Το με αριθ. πρωτ. Κ1-707/12.05.2015 έγγραφο Γεν. Γραμματείας Εμπορίου &
  Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
  «Καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για ψυχαγωγικά
  παιχνίδια».
 123. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-534/37727/02-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας
  Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας
  Καταναλωτή «Εγκατάσταση Υπαίθριου Εμπορίου, κάθε κατασκευή για την οποία δεν
  απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας».
 124. Το με αριθ. Πρωτ οικ.7171/25.02.2015 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α «Ερμηνεία του
  Ν.4264/2014 περί ασυμβίβαστου μεταξύ σύνταξης και κατοχής άδειας».
 125. Την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718Β’/8.10.2012)
  καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής «Κατάταξη επιχειρήσεων που
  λειτουργούν σε πανηγύρια σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης».
 126. Την Υ.Δ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161Β’/23.06.2017 )
 127. Την KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106Β’/09-12-2013)
 128. Την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
 129. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116Β’/12-01-2015′) Απόφαση Υπουργού
  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι
  τυφλοί» & «Προϊόντα που επιτρέπονται να πωλούνται στο υπαίθριο στάσιμο
  εμπόριο».
 130. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1. του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ
  171Α’/20.10.1958) και του άρθρου 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958«περί
  κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των
  προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
  Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/22.10.1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007)
  «Καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια και θέση».
 131. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529Β΄/2015)
 132. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Ανταγωνιστικότητας περί «Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του Ν.4264/2014» παρ.
  3 εδάφιο 4 «Παραγωγοί και διάθεση προϊόντων τους».
 133. Το με αριθ. 3983/14.01.2015 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  «Διευκρίνιση σχετικά με τον έλεγχος αιτήσεων πωλητών».
 134. Το με αριθ. Πρωτ. Κ1-1156/22.07.2015 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών
  Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή
  «Παροχή Διευκρινήσεων του εγγράφου με αριθ. Πρωτ. 27259/24.06.2015 Δήμου
  Τρίπολης, σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανηγύρεως στην περιοχή Τεγέας του
  Δήμου σας».
  64
 135. Το από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης και ανάπτυξης των χώρων
  της εμποροπανήγυρης του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Γιαννιού Παναγιώτη το οποίο
  έχει θεωρηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. του ∆ήµου
  Τρίπολης
  Άρθρο 3ο
  ΟΡΙΣΜΟΙ
  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 136. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο,
  δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε
  οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
 137. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι
  υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
  δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές
  χειροτεχνών/καλλιτεχνών
  3.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και
  καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού
  χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια,
  αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές
  αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και
  τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
  4.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή
  που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
  5.«Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
  πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου ή άλλου
  τύπου κινούμενου μέσου.
  6.«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
  εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
  7.«Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
  παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
  (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
  8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που
  συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την
  ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
  συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων
  9.«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
  πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα
  οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα
  χαρακτηριστικά.
  10.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές
  και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε
  σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και
  στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. Για τις εμποροπανηγύρεις φορέας
  λειτουργίας είναι οι Δήμοι εντός των ορίων που αυτές λειτουργούν»
  11.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
  εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
  3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς
  πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει
  χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  65
  12.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
  δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που
  ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 667 του Ν.4849/2021, τα οποία δεν
  προέρχονται από ιδία παραγωγή και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
  δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
  13.«Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
  πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
  οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
  δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
  προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και
  κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
  14.«Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα
  σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./
  οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις
  επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  15.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την
  παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και
  κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161)
  απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
  προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  16.«Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά
  παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές
  συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και
  διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές
  δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
 138. Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά»,
  του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη
  λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το
  Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από
  τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.
  Άρθρο 4ο
  ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΩΡΑΡΙΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
  ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1) Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες (από
  14 Αυγούστου και ώρα 21:00 έως 21 Αυγούστου και ώρα 21:00. Προβλέπεται
  µία ηµέρα εγκατάστασης (13 Αυγούστου) και µία ηµέρα απεγκατάστασης (22
  Αυγούστου) των πάγκων και των εμπορευμάτων.
  2) Η εµποροπανήγυρη διεξάγεται στον χώρο της Παλαιάς Επισκοπή της Κοινότητας
  Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης, στον ειδικά
  διαμορφωμένο χώρο, όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα
  αποτύπωσης και αναπτυξης της εμποροπανηγυρης του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ
  Γιαννιού Παναγιώτη, το οποίο εχει θεωρηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
  Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. του ∆ήµου, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
  του παρόντος.
  3) Όλοι οι προς χρήση χώροι (που μισθώνονται από το Δήμο Τρίπολης, που είναι
  φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης) και η οριοθέτηση του χώρου
  διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο προαναφερόμενο
  66
  τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο στον πίνακα
  ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Τρίπολης.
  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ:
  Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη Τεγέας οριοθετείται
  σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται αναλυτικά:
   Δεξιά της Δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους
  και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία Αθηνάς Αναγνωστοπούλου (σημείο Α) έως
  ιδιοκτησία Βρούβα, σημείο Β, (συμβολή με δημοτική οδό), σε μήκος 60,00 μ.
  και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Συνέχεια της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία κληρονόμων Αναγνωστόπουλου
  (συμβολή με δημοτική οδό-σημείο Γ) έως ιδιοκτησία Παπασίνου (συμβολή με
  επαρχιακή οδό και υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο της-σημείο Δ), σε μήκος
  65,50 μ. και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
   Από συμβολή της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας με την Επ. Οδό ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από παλαιό ανεμόμυλο με υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο
  της Επ. οδού -σημείο Ε) έως όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου
  (είσοδος-έξοδος λεωφορείων-σημείο Ζ), ιδιοκτησίας Τεγεατικού Συνδέσμου σε
  μήκος 51,20 μ. με
   Από όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου (είσοδος-έξοδος λεωφορείωνσημείο Ζ) και για μήκος 136,00 μ. δυτικά ως ιδιοκτησία Τεγεατικού Συνδέσμου,
  σημείο Η.
   Από σημείο Η και με κατεύθυνση νότια για μήκος 60.00 μ., έως 10,00 μ. πριν
  την συμβολή με την δημοτική οδό προς Τ.Κ. Επισκοπής-σημείο Θ, όρια
  ιδιοκτησίας κλ. Κολιόπουλου.
   Από το σημείο Θ, δεξιά της δημοτικής οδού με κατεύθυνση προς Τ.Κ.
  Επισκοπής σε μήκος 160,00 μ. και βάθος 10,00 μ. (από το άκρο της δημοτικής
  οδού), καταλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες Τεγεατικού Συνδέσμου, κληρονόμων
  Κολιόπουλου ως την ιδιοκτησία κληρονόμων Τασσαρά- σημείο Ι.
   Απέναντι από το σημείο Ι, στην συμβολή της δημοτικής οδού με κατεύθυνση
  προς Τ.Κ. Επισκοπής και του διαδρόμου προς το ψηφιδωτό, σε βάθος 3,00 μ.
  από το άκρο της δημοτικής οδού-σημείο Κ ως σημείο Λ (συμβολή δημοτικής
  οδού και οδού προς Ιερό Ναό) το οποίο ορίζεται σε μήκος 209,00 μ. ανατολικά
  και παράλληλα της δημοτικής οδού σε βάθος 3,00 μ. από το άκρο της.
   Από το σημείο Λ ως την μεταλλική πεζογέφυρα ( σημείο Μ), σε μήκος 41,30 μ.
  και βάθος 3,00 μ. από το άκρο της οδού προς τον Ιερό Ναό.
   Από το σημείο Μ ως το κιγκλίδωμα της περιμέτρου του αρχαίου θεάτρου και
  στην συνέχεια ως το αρχικό σημείο Α συνολικού μήκους 110,00 μ.
  Στο ιδιο τοπογραφικό διάγραμμα φαινονται οι χώροι και οι χρήσεις αυτών, που θα
  διατεθούν στους πωλητες για τη διεξαγωγη της εμποροπανηγυρης.
  4) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν με ευθύνη του Δήμου
  Τρίπολης.
  5) Ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες ορίζεται από 8:00π.μ. ως 02:00π.μ. της
  επόμενης ημέρας.
  6) Αρμόδια Αρχή και φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος
  Τρίπολης. Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο
  δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία,
  σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς
  67
  υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες,
  εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
  ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών
  επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο
  καταναλωτικό κοινό.
  7) Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχουν 565 διατειθέμενες θέσεις οι
  οποίες ανάλογα με τα πωλούμενα είδη ή την παρεχόμενη υπηρεσία
  κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  8)
  Κατηγορία Πωλούμενα είδη/
  παροχή υπηρεσίας
  Αριθμός
  θέσεων
  Α΄
  Πρόχειρα γεύματα (σουβλάκια-λουκάνικασάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), είδη κυλικείου,
  από φορητές εγκαταστάσεις έψησης και
  καντίνες
  60
  Β΄
  Λουκουμάδες-Χαλβάς-Κρέπες-είδη
  ζαχαροπλαστικής, παραδοσιακών
  προϊόντων και γλυκών
  20
  Γ΄
  Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποκκόρν, μαλί της γριάς, σάντουϊτσ,
  μελισσοκομικά, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί,
  παγωτά, ροφήματα, αναψυκτικά)
  34
  Δ΄ Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα 54
  Ε΄ Βιβλία , σχολικά είδη κλπ 8
  ΣΤ΄
  Βιομηχανικά είδη 1: (ψιλικά,
  μικροεργαλία, μικροσυσκευές, υαλικά
  εκκλησιαστικά είδη , αγιογραφίες, αφίσες,
  είδη δώρων και διακόσμησης, είδη λαϊκής
  τέχνης , έργων τέχνης και κάθε είδος
  οικοτεχνίας , φο μπιζού, ασημικά, είδη
  υγιεινής/ατομικής καθαριότητας, κλπ
  203
  Ζ΄
  Βιομηχανικά είδη 2: (ένδυση, υπόδηση,
  είδη προικός, λευκά είδη, δερμάτινα είδη,
  γούνινα είδη αξεσουάρ ένδυσης κλπ)
  147
  Η΄ Λοιπά άλλα βιομηχανικά είδη 31
  Θ΄
  Άνθη, αποξηραμένα άνθη και φυτά,
  καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και
  φαρμακευτικά φυτά, είδη ανθοκομίας,
  κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά
  προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα
  κλπ
  8
  565
  Άρθρο 5ο
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Ι) Στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 μπορούν να
  συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
  α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
  β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
  στις λαϊκές αγορές. (τροποιηθ. με το άρθρο 134 του Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α).
  γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
  δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
  68
  Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε
  κάθε βραχυχρόνια αγορά.
  ΙΙ) Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη
  ποσόστωση:
  α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης
  δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού
  πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
  (τροπ. με το άρθρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α’).
  γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας
  δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
  δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη –
  καλλιτέχνη.
  Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση
  δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
  ανήκουν.Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη
  βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία
  προκήρυξη θέσεων.
  ΙΙΙ) Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της
  περίπτωσης Ια του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας
  των πωλητών (άρθρο παρ. 2ε άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των
  δικαιολογητικών που ορίζονται στην αριθ. 21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981Β΄/3-3-2022) και όπως παρακάτω:
  Φυσικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,
  αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,
  αδ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός
  φορέας του αιτούντος,
  αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021,
  αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που
  μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου
  Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του
  νόμου 4849/2021,
  γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,
  δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου
  (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ε) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  69
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012
  (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
  ισχύει.
  ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ
  Νομικά πρόσωπα
  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στον
  Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία
  περιλαμβάνονται:
  αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,
  αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,
  αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,
  αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που
  εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021,
  αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση
  στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
  αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
  β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία
  εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),
  γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια
  υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του
  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του
  άρθρου 56 του ν. 4849/2021,
  δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και
  ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική
  υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, ε) άδεια
  κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
  σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  στ) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την υγειονομική Υπηρεσία της
  Περιφερειακής Ενότητας την οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα
  γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον
  απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
  ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:
  ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,
  ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
  ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του
  φορέας του,
  ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.
  35797/04.04.2012 (1199Β’) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης, όπως ισχύει,
  ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.
  Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει
  την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής,
  70
  β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της
  ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
  την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του
  πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή
  (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση
  κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό
  ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου,
  γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
  (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
  δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,
  ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
  στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
  ζ)στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και
  αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ,
  διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή
  αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.
  IV) Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού
  καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης
  θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση
  έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην
  ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης
  περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
  α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, ΑΦΜ,
  β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με το παρόν
  γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση
  δ) αρθ. Θέσης, αρ. διπλ. Είσπραξης
  Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες
  αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1)
  βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το
  με άρθρο 22 του Ν. 4849/2021.
  Η έγκριση συμμετοχής χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον
  καταβληθεί το αναλογούν ποσό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
  ισχύος της εμποροπανήγυρης. Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής που χορηγούνται
  αφορούν ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η
  μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των
  αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την
  σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των εγκρίσεων αν αυτό
  προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση και η παραλαβή από τον
  ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου για χρήση
  και εγκατάσταση του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το
  δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
  Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και
  παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης δραστηριοποίησης ή η
  χρήση του χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη
  κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος
  ή ο Κανονισμός.
  Άρθρο 6ο
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
  71
 139. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη και γενικά στις βραχυχρόνιες αγορές
  απαιτείται η έγκριση συμμετοχής του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 και του
  άρθρου 4( IV) του παρόντος κανονισμού.
 140. Η έκδοση της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης
  από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 περ. ε΄, άρθρο 34 παρ. 2 περ.δ . του
  Ν. 4849/2021, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
  ανακοινώσεων, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιεύεται με δαπάνες του Δήμου σε μία
  ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα.
 141. Η προκήρυξη θα ορίζει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων
  συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, τον τρόπο αξιολόγησης, τις
  κατηγορίες πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην περ. 8
  του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού με την αρίθμηση των παραχωρούμενων
  θέσεων (σύμφωνα με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα προϊόντα που
  επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος, τον τρόπο και τον χρόνο
  καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό κλπ.
 142. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα
  (30) ημέρες, η δε έναρξη και λήξη της θα καθορίζεται με σαφήνεια στην προκήρυξη.
 143. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα
  κανονισμό, θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δια ζώσης στο
  Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της
  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης. Οι αιτήσεις και
  τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του
  Δήμου με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: (ΔΗΜΟΣ
  ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
  Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης-ΤΚ. 22132-Τρίπολη) ή μέσω εξουσιοδοτημένου
  προσώπου από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 144. Η αίτηση θα γίνεται σε έντυπο της υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: –
  Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος – Όνομα Πατρός – Δελτίο
  Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την
  αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ – Διεύθυνση κατοικίας – ΑΦΜ και ΔΟΥ – θέση
  του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
 • Πωλούμενο είδος
 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει ( βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας
  διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
  πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.
  4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16Α
  ’), άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο
  εμπόριο, άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη)
  β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς
  φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου
  γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
  τροφίμων.
  δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Τρίπολης (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
  ε) Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από
  ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό
  πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%)
  στ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
  παρόντος κανονισμού σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην
  κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης- επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς
  τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  72
  ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης οχήματος, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας και άδειας
  ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει
  για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της
  αιτούμενης δραστηριότητας.
  Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο
  από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
  Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Τυχόν υποβολή
  δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως
  ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
  Επισημαίνεται ότι, η δήλωση του εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην
  εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση συμμετοχής, υπέχει θέση
  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε περίπτωση
  που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκρισης συμμετοχής του στην
  εμποροπανήγυρη.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία
  πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στην περ. 8 του
  άρθρου 3 του παρόντος (εφεξής «Κατηγορία»), και η επιλογή θα γίνεται ανά
  κατηγορία.
  Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών,
  ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής από την Επιτροπή και η
  τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις ανά κατηγορία θα γίνεται ως εξής:
  α) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της
  κατηγορίας τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εφόσον ο αριθμός των
  αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία,
  τότε θα γίνεται επιλογή με μοριοδότηση βάση των δύο κριτηρίων που
  αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται
  κλήρωση. Οι λοιποί αιτούντες θα θεωρούνται επιλαχόντες.
  β) Στη συνέχεια σε κάθε πωλητή που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία,
  θα του αποδίδεται η θέση που επιλέγει σε περίπτωση που δεν ζητείται από άλλον
  πωλητή που επιλέχθηκε για την ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που μία θέση
  ζητείται από περισσότερους αιτούντες, τότε αυτή θα αποδίδεται επίσης με
  μοριοδότηση βάση των ίδιων κριτηρίων που αναφέρονται κατωτέρω (περ. γ). Σε
  περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.
  γ) Η επιλογή των αιτούντων ανά κατηγορία καθώς και η προτεραιότητα στην
  επιλογή θέσης σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων
  •Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με
  έδρα το Δήμο Τρίπολης ή διατηρούν καταστήματα σε αυτόν ή σε δημότες που
  θέλουν να συμμετάσχουν.
  •Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης
  για τα τελευταία πέντε (5) συνεχόμενα έτη, στην περίπτωση που κατείχαν τη
  θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Τρίπολης.
   Πέντε (5) μόρια για όσους κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης δεν
  είχαν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο.
  δ) Για τις κατηγορίες πωλούμενων ειδών (Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ, Ζ΄, Η΄, Θ΄) ισχύουν
  τα εξής: Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και
  περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία, δύναται να
  καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μία κατηγορίας από αιτούντες της
  κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν των θέσεων. Αυτό θα γίνεται με τη
  σύμφωνη γνώμη του αιτούντα και εφόσον το αποφασίσει η επιτροπή της
  73
  εμποροπανήγυρης, αφού κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δε διαταράσσεται η
  λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
  ε) Η Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο
  συμμετεχόντων με επιλαχόντες ανά κατηγορία ο οποίος αναρτάται στον πίνακα
  ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν ενστάσεων σε
  προθεσμία που θα ορίζεται από την προκήρυξη.
  στ) Στη συνέχεια μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών
  από την επιτροπή εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων
  οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για ανάρτηση
  στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να καταβληθεί από
  τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.
  ζ) και τέλος θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο
  αντιδήμαρχο οι οποίες θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α, στην ιστοσελίδα και στον
  πίνακα ανακοινώσεων.
 3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση
  των ενδιαφερομένων στο δήμο, αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι η Επιτροπή
  Εμποροπανήγυρης.
 4. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
  μέχρι την έναρξη της εμπονοπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται
  δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα
  ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (η περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στην
  προκήρυξη).
 5. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα
  διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με κλήρωση και με
  ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για
  όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης.
 6. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Ορισθείσα Επιτροπή (του άρθρου 10)η
  οποία επίσης εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.
 7. Τυχόν αδιάθετες θέσεις μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται με
  απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 7ο
  ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
  Ι) Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται
  υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους:
  α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
  1 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021.
  Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της
  ανωτέρω απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και
  συγκεκριμένα:
  • Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους
  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
  αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα
  Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του
  άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει
  να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά
  παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής
  ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας,
  74
  του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν.
  2969/2001 (Α’ 281).
  •Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή
  μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει
  αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων
  • Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός
  εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων
  για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει
  δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα
  διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους
  όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή
  Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
  Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται
  οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
  852/2004 (L 139).
  • Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να
  τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο
  παρασκευαστής των τροφίμων.
  β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
  και η διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ.
  91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
  Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).
  γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και
  ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής
  νομοθεσίας.
  δ. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν
  να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη
  εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς.
  II) Στην εμποροπανήγυρη μπορεί να πωλείται κάθε είδος που ορίζεται στην αριθ.
  18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925Β’/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) και εφόσον
  συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
  Συγκεκριμένα τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι ενδεικτικά τα εξής:
  1.Είδη προικός, Λευκά είδη
  2.Είδη υπόδησης
  3.Είδη ένδυσης
  4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
  5.Είδη οικιακής χρήσης, οικιακής φροντίδας
  6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
  7.Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες, κρέπες,
  χαλβά,
  μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ
  8.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
 8. Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ
  10.Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης
 9. Είδη δώρων και διακόσμησης, μπιζού, κλπ.
 10. Ασημικά και Φο Μπιζού
  75
 11. Άνθη, αποξηραμένα άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά
  φυτά, είδη ανθοκομίας, κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα,
  μπαχαρικά, βότανα , αρτύματα κλπ
 12. Υαλικά
  15.Παιδικά Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα
  16.Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
  17.Ψιλικά
  18.Βιβλία, σχολικά είδη
  19.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας
  20.Είδη Λαϊκής Τέχνης
  21.Παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωσης 3 του
  άρθρου 2, της ΚΥΑ 18982-2022/ΦΕΚ 925Β΄/1-3-2022
  23.Αξεσουάρ ένδυσης
  24.Πρόχειρα έτοιμα γεύματα και ειδή κυλικείου από καντίνα ή φορητές
  εγκαταστάσεις έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων,
  τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου
  Υγείας.
 13. Λοιπά βιομηχανικά είδη
  Άρθρο 8ο
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
 14. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, η ισχύς
  της οποίας θα είναι επτά (7) ημερών.
 15. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των
  εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση
  των εγκρίσεων συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον
  σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να
  συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η
  έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν,
  αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
  δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
  Τρίπολης.
 16. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης, η
  συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην
  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο
  του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
  Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
 17. Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από τον
  ενδιαφερόμενο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων του
  παρόντος Κανονισμού. Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την
  έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης ή η χρήση του
  χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη και συνιστά παράνομη κατάληψη
  χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 18. Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και οι
  εκθέτες θα τοποθετούνται ανά ομοειδή επιχείρηση, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες
  υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο
  λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της.
 19. Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για το χώρο που θα καταληφθεί από τους
  ενδιαφερομένους που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στην
  εμποροπανήγυρη.
  76
 20. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση
  των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
  τοποθετηθούν οι πωλητές-εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ
  και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση
  των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
 21. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και
  άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο,
  πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια
  άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά και την ομαλή διενέργεια της αγοράς. Επίσης
  Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.
 22. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, Ελλήνικής
  Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και
  ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
  μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις
  Αστυνομικές Αρχές (Τροχαία …κτλ)
 23. Η παρουσία των κατόχων των εγκρίσεων συμμετοχής είναι υποχρεωτική.
 24. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια
  συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες
  που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών εντός του Δήμου Τρίπολης
  παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 25. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής
  νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους της εμποροπανήγυρης
  προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό
  κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο
  χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, οι ανωτέρω κατασκευές
  (ανάθεση σε ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις-πλην των ταβερνών
  ψησταριών) εγκαθίστανται από τον Δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας
  τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια
  των κατασκευών (ο ανάδοχος της εργασίας οφείλει και αυτός να προσκομίσει μεταξύ
  των άλλων και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί ασφάλειας και χρήσης των
  κατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρις) .
 26. Σε κατόχους εγκρίσεων συμμετοχής οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με
  ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (με την προσκόμιση των απαραίτητων
  πιστοποιητικών-επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) θα
  υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 15%.
 27. Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί
  στο τέλος χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια
  θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταβολή του
  ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
 28. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
 29. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από
  τον Δήμο, χωρίς δικαίωμα επιστροφής, εκτός των περιπτώσεων που αποδεικνύεται
  ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας.
 30. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες
  εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) οι
  οποίες θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση
  του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς
  κλπ), συν/σμούς θα διατεθεί χώρος δωρεάν, χωρίς την επιβολή τέλους.
  77
 31. Εντος του οριοθετημενου χώρου για διεξαγωγη της εμποροπανήγυρης και για
  όλη την διάρκεια της, θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά
  παίγνια, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων και ισχυουσων διαταξεων σε
  συγκεκριμενο χωρο, ο οποίος φαίνεται στο προαναφερθεν Τοπογραφικό Διάγραμμα.
  Η αδειοδοτηση και γενικα η διαδικασία (εγκατάσταση, λειτουργία, ασφαλεια,
  κυρώσεις … κτλ) του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ διέπεται και θα γίνει σύμφωνα με τις
  διαταξεις της με αριθ. 65006/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3364/τ. Β), όπως ισχύει σήμερα.
  Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του οποίου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά
  και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του
  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και
  παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή
  εξαιτίας των εγκαταστάσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς
  και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν
  γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος
  αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
 32. Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του
  Δήμου Τρίπολης τις ημέρες διεξαγωγής αυτής, ούτε εμπορική δραστηριότητα
  μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός
  του συγκεκριμένου χώρου της εμποροπανήγυρης και εντός των ορίων που
  πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη.
 33. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού
  πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθαρισμού χημικών τουαλετών και
  κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
 34. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα
  με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529Β’): κατά
  την οποία έχει εφαρμογή:
  α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους κτιρίων και
  οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται
  κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές,
  εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα
  περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών,
  δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες,
  ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής
  συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα,
  λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και
  προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία,
  καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
 35. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
  α. Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και
  την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης
  β. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει
  οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
  αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των
  κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και
  στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
  γ. Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και
  οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
  κανονισμού
  δ.Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές της
  εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των
  78
  πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων
  θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της
  σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο
  με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων
  στους διαδρόμους.
  ε. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
  επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων
  (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα,
  μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η
  τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
  πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  στ. Η τοποθέτηση και έκθεση των προϊόντων θα γίνεται στους πάγκους ή άλλες
  κατασκευές (σταντ, κρεμάστρες, κλπ), οι οποίες θα τοποθετούνται αυστηρά
  εντός του οριοθετημένου με διαγράμμιση χώρου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση
  επιπλέον πάγκων, στάντ ή άλλων κατασκευών πέραν των διαγραμμίσεων,
  προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
  ζ. Οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο
  τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν
  τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση
  των πεζών.
  η. Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους
  παραχωρημένους προς χρήση χώρους ή να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή
  ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα
  με την άδεια τους.
  θ. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των
  προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα που θα φέρει
  φωτογραφία τους και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον
  αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
  ι. Οι πωλητές οφείλουν, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την
  ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του
  χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη
  του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα
  του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
  δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
  συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
  ια. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε
  άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται
  Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
  ιβ. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες
  κατασκευές.
  ιγ. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους
  ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα
  απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων
  εργασίας.
 36. Όσον αφορά την καθαριότητα
  α. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα πρέπει να διατηρείται καθαρός
  κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η καθαριότητα του χώρου της
  79
  εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν
  υποχρεώσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
  β. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα
  πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο
  θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
  γ. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει
  να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
  δ. Οι πωλητές Θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  καθαριότητας του Δήμου, να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου
  που τους αναλογεί και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
  κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της
  εμποροπανήγυρης και στο τέλος της εργασίας να τοποθετούνται στους κάδους
  συλλογής απορριμμάτων των Δήμων, να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη
  ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται
  εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.), να μην
  παρακωλύουν με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
  έργου της και κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό
  της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της
  αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος
  θα προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους
  υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για
  τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής
  οριστικά. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που
  καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
  ε. Οι πωλητές θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού
  Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης.
  στ. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε
  τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
 37. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το
  αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (-7-) συναπτές ημέρες.
 38. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση
  ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των
  αδειών.
 39. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν
  προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
 40. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του
  Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της
  εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα
  λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
  χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
  σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη,
  συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο
  Νόμος.
 41. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της
  εμποροπανηγύρεως, έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την
  άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη
  Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι
  ενήμερος του παρόντος κανονισμού.
  80
 42. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και
  Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων
  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας
  και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (
  Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
 43. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και ο αιτήσας
  συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης
  εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 44. Επίσης σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για
  οποιοδήποτε λόγο:
  α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν
  καταβάλλει και
  β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
  τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων
  εργασίας.
 45. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που
  θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους
  διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά
  τους ίδιους.
 46. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο
  της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους
  ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
 47. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα
  καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
  Λοιπές απαγορεύσεις
  α. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που
  θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.
  β. Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για
  οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  γ. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενουςπαραχωρημένους χώρους.
  δ. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
  ε. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενουπαραχωρημένου χώρου.
  στ. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
  περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
  ζ. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της
  εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
  η. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
  προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα
  που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
  εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
  θ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι
  οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης
  και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.
  ι. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη
  μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών
  αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό
  Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
  81
  ια. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές)
  υποχρεούνται να φέρουν καμινάδα ύψους τεσσάρων (4) μέτρων.
  ιβ. Επίσης απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των διαγραμμίσεωνοριοθετησεων στα καταστήματα εστίασης που παρέχουν πρόχειρα γεύματα και ποτά
  (ταβέρνες-αναψυκτήρια-καφετέριες μπαρ-καντίνες).
  ιγ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ψυγείων από τον αρχικώς
  δηλωθέντα, καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους χωρίς την άδεια
  της υπηρεσίας. Στους παραβάτες θα πιβάλλεται πρόστιμο 100,00ευρώ ανά επιπλέον
  ψυγείο και θα υποχρεούνται στην άμεση απομάκρυνσή του.
  ιδ. Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς
  κόνεως 6 Kg ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με
  βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Σε όσους δε συμμορφώνονται,
  θα επιβάλλεται πρόστιμο 70,00 ευρώ και θα υποχρεούνται να προβούν στην
  τοποθέτησή τους εντός 24 ωρών.
  Άρθρο 9ο
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
  ΑΔΕΙΑ)
  α. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται από τον
  αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν
  τέλος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο
  3 του παρόντος κανονισμού.
  β. Χρήση της απόφασης έγκρισης συμμετοχής μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή
  τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει .
  γ. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής-εγκατάστασης στην παραδοσιακή
  εμποροπανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, περιλαμβάνει απαραιτήτως τα
  στοιχεία της περ. IV του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Ο δικαιούχος της
  έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία
  του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν.
  δ. Οι εκθέτες προκειμένου να τους χορηγηθεί η έγκριση συμμετοχής, θα πρέπει να
  προσκομίζουν στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις
  ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά συμμετοχής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης και
  καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη.
  ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του
  Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  στ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά
  χρήση, των εγκρίσεων συμμετοχής της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των
  δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην
  περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων
  των εγκρίσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης
  υπαίθριου εμπορίου.
  στ. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής
  ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη
  απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που
  διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το
  βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ.
  Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
  82
  Άρθρο 10ο
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.
  Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, τριμελής Επιτροπή, η
  οποία θα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και δύο δημοτικούς συμβούλους, έργο
  της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης
  των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στην
  εμποροπανήγυρη Τεγέας, η διενέργεια κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους
  ενδιαφερομένους, η επιβολή προστίμων σε κάθε παράβαση του παρόντος
  κανονισμού. Καθήκον της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η
  διαχείριση της εμποροπανηγύρεως. Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε
  τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε
  θέμα προκύψει στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την
  κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, να διενεργεί τακτικούς
  ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανηγύρεως για τη διαπίστωση της
  καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του
  στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
  Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να προβεί στην οριστική έγκριση των
  εγκρίσεων συμμετοχής. Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και
  επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών
  τους.
  Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο
  σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων
  της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις.
  Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της
  εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα
  λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
  Επί πλέον θα είναι αρμόδια για την τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων
  εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου προς όφελος της λειτουργικότητας της
  εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
  Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
  εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια
  της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της
  πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.
  Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την
  επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της
  εμποροπανήγυρης.
  Το έργο της ως άνω αναφερόμενης επιτροπής δύναται να επικουρείται από δύο (2)
  δημοτικους αστυνόμους οι οποίοι ορίζονται με σχετική απόφαση Δημοτικού
  Συμβουλίου Τρίπολης.
  Άρθρο 11ο
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
 48. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση
  καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της
  Οικονομικής Επιτροπής. (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως
  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ
  83
  εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης.
   Για τον καθορισμό του τέλους έχει ληφθεί η με αριθμό 629/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, η οποία αναλυτικά αναφέρει :
  α) Για κάθε επιχείρηση πώλησης προϊόντων (υφάσματα, σκεύη, εργαλεία,
  ζαχαρώδη προϊόντα κλπ), η οποία χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες προσωρινές
  λυόμενες κατασκευές (παράγκες) μέχρι 10 τ.μ. περίπου, με τα ίδια φορολογικά
  στοιχεία (ΑΦΜ) κ.λ.π. θα καταβάλει: Για την 1η παράγκα (π.χ. μέχρι 10 τ.μ.
  εφάπαξ το ποσό των 60,00 ευρώ. Για κάθε επιπλέον, συνεχόμενη παράγκα, από
  όλες τις πλευρές της πρώτης θα καταβάλει εφάπαξ επιπλέον 30,00 ευρώ για κάθε
  μία. (π.χ. 3 παράγκες (Σύνολο 30 τ.μ. περίπου). ΕΦΑΠΑΞ
  60,00+30,00+30,00=120,00 ευρώ. α1) Όσες από τις παραπάνω εμπορικές
  επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω ιδιωτικούς ή δημοτικούς δρόμους,
  θα καταβάλουν επιπλέον, 20,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης. α) Από την
  διασταύρωση του κεντρικού δρόμου ΤρίποληςΆστρους (απέναντι από το
  «Μύλο»), διασχίζοντας την πρώτη διασταύρωση, με τον δρόμο προς την Τ.Κ.
  Επισκοπής, με όρια το γεφυράκι που οδηγεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, β) Συνέχεια του δρόμου προς την Τ.Κ. Επισκοπή δεξιά,
  αρχόμενη από την παραπάνω τελευταία διασταύρωση, (Κουλογεωργίου –
  Τεγεατικού Συνδέσμου «Καρυδιές») έως το τέλος “Παμπελοποννησιακής
  έκθεσης” Τεγέας (όριο Αγροτικός δρόμος), γ) Στο δρόμο από την ξύλινη γέφυρα
  του Αρχαίου θεάτρου που οδηγεί στα σκαλιά του προαυλίου της 12 εκκλησίας,
  έως την πρώτη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής. α2)
  Όσες από τις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη στους παρακάτω
  δρόμους, θα καταβάλουν επιπλέον 15,00 ευρώ ανά τρέχον πρόσοψης. α) Το δρόμο
  συνέχεια του γ) προηγούμενου, από την διασταύρωση, με το δρόμο της Τ.Κ.
  Επισκοπής έως το όριο της εμποροπανήγυρις (όρια χώρων στάθμευσης ΚΤΕΛ),
  στο ύψος του χώρου που χρησιμοποιείται συνήθως για ψυχαγωγικά παιχνίδια
  (Λούνα – Πάρκ κ.λ.π.). β) Το τμήμα του δρόμου που συνδέει με την διασταύρωση
  τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης Άστρους και οδηγεί στην Τ.Κ. Επισκοπής μέχρι
  την πρώτη διασταύρωση που ορίζεται από της ιδιοκτησίες Βρούβα και
  Κουλογεωργίου. Όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσοψη σε δύο δρόμους, το
  αντίστοιχο τέλος θα καταβάλλεται αθροιστικά ανάλογα με την κάθε πλευρά. α3)
  Επιπλέον στις παραπάνω εμπορικές επιχειρήσεις, για κάθε τετραγωνικό μέτρο
  ενοικιαζόμενου χρησιμοποιούμενου χώρου, με βάση της εκδιδόμενες, ανά φυσικό
  ή νομικό πρόσωπο άδειες, θα καταβάλλεται επιπλέον 0,50 ευρώ ανά τ.μ. του
  χρησιμοποιούμενου χώρου. β) Για τις επιχειρήσεις εστίασης θα καταβάλουν: α)
  Εφάπαξ για κάθε ενιαία επιχείρηση 200,00 διακόσια ευρώ. β) το τέλος ανά τρέχον
  μέτρο σε πρόσοψη δημοτικού δρόμου, όμοια με το αντίστοιχο του (Ι),(β1 και β2)
  γ) Για τα 150 τ.μ. πρώτα τ.μ. χρησιμοποιούμενων χώρων θα καταβάλουν 5,00
  ευρώ ανά τ.μ. Για τα επόμενα 150 τ.μ. 3,00 ευρώ ανά τ.μ. (π.χ. για 200 τ.μ.:
  Σύνολο 150Χ5,00 = 750,00 €, 50Χ3,00=150,00 € Σύνολο 900,00 € Για όλα τα
  επιπλέον των 300 τ.μ., 1,00 ευρώ ανά τ.μ. γ) Για τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών
  παιχνιδιών (Λούνα-πάρκ κ.λ.π.) 0,833 ευρώ ανά τ.μ., του χρησιμοποιούμενου
  χώρου. δ) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους στάθμευσης κατά την
  περίοδο εμποροπανήγυρις Τεγέας, και εισπράττουν αντίστοιχο αντίτιμο,
  επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,60 ευρώ ανά τ.μ. χρησιμοποιούμενου χώρου, εκτός
  τους χώρους στάθμευσης που παρέχονται δωρεάν. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
  επιβαλλόμενα τέλη δεν είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που έχει επιβάλλει
  ο δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου, που είναι πέντε (5)
  84
  Ευρώ/6τ.μ/ ημέρα και έτσι ικανοποιείται η ρύθμιση που επιβάλλεται από την παρ.
  9 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17, σύμφωνα με την οποία «στο ίδιο σύμφωνο
  καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή,
  δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για
  αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στις πιθανές περιπτώσεις που από τον
  υπολογισμό των τελών, δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό που, έχει επιβάλλει ο
  Δήμος για τις αντίστοιχες θέσεις του στάσιμου εμπορίου (πέντε (5) ευρώ ανά
  ημέρα και για έξι (6) m2 ) θα προσαρμόζονται στα ποσά που ορίζει η ισχύουσα
  νομοθεσία.
   Για δε το τέλος για τα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, έχει ληφθεί η με αριθμό 774/2018
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, από την οποία
  προκυπτεί ότι ο υπολογισμός θα γίνεται για 1 (μία) ημέρα και για την επιφάνεια
  (τ.μ.) που καταλαμβάνουν μόνο όλα τα όργανα, παιχνίδια ….κτλ , και το οποιο θα
  αποδεικνύται από τοπογραφικό σχέδιο από μηχανικό , το οποίο θα φέρει
  αναλυτική εμβαδομέτρηση του συνόλου των οργάνων, παιχνιδιών …κτλ (ΕΝΤΟΣ
  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), το οποίο οφειλούν να προσκομίζουν ως
  δικαιολογητικό οι επιχειρηματίες ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διαδιακασία
  αδειοδόησης τους από το Δήμο. Η δε τιμή του τέλους για τον υπολογισμό αυτό
  είναι 0,833€/τ.μ.
 49. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς
  εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της
  άδειας συμμετοχής και πριν την εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφόμενου
  επ’ αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης. Η καταβολή επίσης μπορεί επίσης
  με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, ο οποιος
  γνωστοποιειται στους συμετεχοντες από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.
 50. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
  διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-
  6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
  Άρθρο 12ο
  ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Για την εγκατάσταση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Παλαιάς
  Επισκοπής Τεγέας και την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου ο Δήμος Τρίπολης θα
  χορηγεί άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών (παραπήγματα) σε
  εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 21 του Ν. 4067/2012)
  Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από
  ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του
  εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτείται
  εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί
  μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό
  και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο. (παρ. 74 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012).
  Με την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε καθορίζονται
  οι Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών
 51. Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια
  όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα
  πάρκ), επιδείξεις (τσίρκο)
 52. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
  προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
  85
 53. Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την
  πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για
  παροχή πληροφοριών.
  Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
  επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές για γιορτές,
  λαϊκές αγορές.
  Ο έλεγχος των κατασκευών των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών διενεργείται
  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 Απόφαση
  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας.
  Άρθρο 13ο
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 54. Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών,
  παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν στην
  εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασηςεπιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
  σύμφωνα µε την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ
  2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής και πρέπει να
  κατέχουν την αντίστοιχη άδεια.
  Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
  προσκομίσουν και τα ακόλουθα δΔικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
  συμμετοχής
  α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου εστιατορίου-ταβέρνας ή
  εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λπ.), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
  προσκομίσει.
  β. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με
  την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.
  γ. Δηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου Τρίπολης περί μη οφειλής, από την οποία
  να εξάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (άρθρο
  285 ∆.Κ.Κ.).
  δ. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή
  επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET – δήλωση έναρξης λειτουργίας ταµειακής
  μηχανής.
  ε. Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονοµικού και αγορανοµικού υπεύθυνου, με
  θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με
  α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης
  Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:”Επιχειρήσεις παρασκευής ή
  και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους” και της
  Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
  και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει
  θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ότι θα τηρεί όλες τις
  διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του στο χώρο
  της Εµποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του
  χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας
  της εγκυκλίου 6/30.7.2013 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της
  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα :”Επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
  χώρους”,
  86
  στ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι
  να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας
  καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα
  απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή,
  ζ. υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγοµωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα
  χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του, Οι ψησταριές που θα
  χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες
  χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
 55. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που
  θα προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
  ακτινοβολία κλπ.
 56. Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
  φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του
  προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και
  εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 57. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
  σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
  για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των
  εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό
  πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα
  προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
 58. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει
  χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ.
 59. Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
  τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
  καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
  τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
  συνθήκες.
 60. Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
  ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
 61. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
  χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
  λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Ο Δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των
  υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης.
  Άρθρο 14ο
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 62. Με την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. 633/05-
  01-2015 (ΦΕΚ 116Β’/12-01-2015′) καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με
  άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
  α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες), υλικά
  περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, β) είδη ένδυσης,
  νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα
  είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή
  οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου,
  μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και
  καλαμπόκια ψημένα.»
  87
 63. Ειδικά σε δύο (2) δικαιούχους Α.Μ.Ε.Α. παραχωρείται ατελώς δημοτικός χώρος
  για πώληση ειδών καπνού, αναψυκτικά ορθίων, ζαχαρώδη υλικά και λοιπά είδη
  ¨περιπτέρου¨ και δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του να ορίσει
  επιπλέον θέσεις και αντίστοιχους χώρους.
  Άρθρο 15ο
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
 64. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας
  κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα
  φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. Οι διαστάσεις των πάγκων δεν θα
  ξεπερνούν τις διαστάσεις κάθε θέσης όπως ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της
  εμποροπανήγυρης.
 65. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των
  ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους,
  υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως
  κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε
  περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α)
  Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει
  και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο
  Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους
  συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
  Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο
  αιτούμενος συμμετοχής, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν
  τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
 66. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία
  της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των
  συμμετεχόντων με το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που
  θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.
  Άρθρο 16ο
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 67. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
  α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο
  που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο
  παραγωγής, και
  β) να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
 68. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’
  εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
  α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ
  146 Α’) σε πανελλήνια κλίμακα,
  β) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφέρειων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δήμων εντός των διοικητικών ορίων τους,
  δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας
  ε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της
  δικαιοδοσίας του και
  στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
  και οι Τελωνειακές Αρχές.
  ζ) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
  88
  η) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
  Οι αρχές των περιπτώσεων. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή
  το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο
  παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων
  τους, συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της
  πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη
  ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων
  ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την
  αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια
  μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των
  διοικητικών ορίων τους.
  Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν
  επηρεάζεται από το παρόν. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να
  επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόστιμο που ανάλογα με τη
  βαρύτητα θα κυμαίνεται από 100,00 έως 500,00 ευρώ.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν.
  4849/2021 σε συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63,65.
  Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς
  άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων
  προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
 69. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί
  ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν.
  4620/2019 (ΦΕΚ 96 Α’).
 70. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν
  ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για
  παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την
  κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία
  για το παραεμπόριο.
 71. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να: (α) δέχονται τον έλεγχο στον χώρο
  επαγγελματικής δραστηριότητας, στον επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα
  έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο
  παραγωγής, και (β) παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.
 72. Η αρμόδια αρχή ελέγχου, εξαιρουμένων της Ελληνικής Αστυνομίας και του
  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), υποχρεούται να
  εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»,
  στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου
  και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.
 73. Αν διαπιστωθεί παράβαση, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν
  αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν την αρμοδιότητα αυτή από κοινού με άλλη
  υπηρεσία, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια
  υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
 74. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να
  παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή
  του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 75. Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
  ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις..
 76. Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται
  τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχυουσες διαταξεις.
  89
 77. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν
  γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται κατά τα
  προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 78. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που
  αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι
  υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010 (87
  Α΄).
 79. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν
  επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.
  (παρ. 8, άρθρου 32. Του Ν. 4264/2014)
  Άρθρο 17ο
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ»
  (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
  Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της
  εξασφαλίζονται με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο
  Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται
  τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
  αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στο
  Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία για τις
  υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
  α) την από