Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (1/9/2022)

Σας καλούμε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επί του αρ. πρωτ. 16236/8-6-2022 αιτήματος του κ. Γούργαρη Ευάγγελου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: «Μέτρα για την υλοποίηση της 322/2021 απόφασής του Δημοτικού Συμβουλίου»
 2. Απευθείας εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης εντός του ακινήτου: Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίας Τριάδας Δήμου Τρίπολης, (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 του ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 3. «Απευθείας Εκμίσθωση χώρου εντός του δημοτικού ακινήτου «Ιατρείο – Ταχυδρομείο» Κοινότητας Ασέας αποκλειστικά για χρήση Καταστήματος της ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ»
 4. «Απευθείας Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1690 αγροτεμαχίου Αναδασμού κάμπου Έλους Κανδήλας»(Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 5. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου        
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 550/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 551/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Δράσης με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΤΟΥ Χ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 9. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού  για την κάλυψη της δαπάνης της 1ΗΣ συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΙΖΩΝ»
 10. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης της 3ης  Πιστοποίησης (Δαπάνες Αναθεώρησης Τιμών) του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης».  
 11. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την      κάλυψη της δαπάνης της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:      «Ανάπλαση Δημόσιου Χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης».  
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Τρίπολης» του       Χ.Π. «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 13. Αποδοχή επιχορήγησης
 14. Αποδοχή επιχορήγησης
 15. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 16. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 17. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 18. «Έγκριση σύναψης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Club)»
 19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 585/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 580/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 21. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 22. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 23. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 24. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 25. Έγκριση διέλευσης του 23ου Κολοκοτρώνειου δρόμου
 26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στην Εθνική Ομάδα Εργασίας την οποία συστήνει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ -Ορισμός εκπροσώπων
 27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης Δίκτυο KEKS
 28. Περί έγκρισης αλλαγής εταίρου στη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Φούρνος» στην Κοινότητα Αλέας
 29. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Θάνα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θανιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» στις 04.09.2022
 30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 31. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (εκτυπωτών κ.λ.π. υλικών) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06)

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ