Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα η ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πράξη “Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Ωφελούμενοι από την εν λόγω πράξη -που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και η συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 3.802.555,40 ευρώ-, είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σκοπός της είναι οι ωφελούμενοι/ες, αφ’ ενός να ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και αφ’ ετέρου να αναπτύξουν νέες –οριζόντιες– διεπαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και το ψηφιακό marketing.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 140 ωρών και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα οποία ως προς το σκέλος των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης  έχει οριστεί η ερχόμενη Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και λήξης η Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023.

Την απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση 68Ζ37Λ1-ΞΦΧ