Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου, Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.724.920,57 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών και το φυσικό αντικείμενό της πράξης αφορά:

  • Το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης στο Δήμο.
  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα επτά (17) τοπικών σταθμών ελέγχου εξωτερικού υδραγωγείου και είκοσι δύο (22) τοπικών σταθμών ελέγχου εσωτερικού υδραγωγείου.
  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).
  • Την παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, την εκπαίδευση, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος.

Η υποβολή προσφορών γίνεται με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 11/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η πράξη επιδιώκει να βελτιώσει, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας προς τους καταναλωτές και να συμβάλει στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την προστασία του υδροφόρου και την βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου πόσιμου νερού στο καταναλωτικό κοινό. Με τη χρήση και λειτουργία του συστήματος τηλεμετρίας, οι υποδομές της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται, με υψηλού επιπέδου μέσα, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου ΧριστίναDocument

ΣυνημμένοΜέγεθος
perilipsi-diakiryxis-ergoy-egkatastasis-tilemetrias.pdf (201.68 KB)201.68 KB