Λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών στην Κοινότητα Άστρους

Έτονηας σπόυη:

 1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και
  ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (Α’ 87) όπυρ ιζσύει
 2. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.2696/1999 «Κύπυζη ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ» (Α’ 57) και
  ειδικόηεπα ηο άπθπο 52 αςηού όπυρ ιζσύει
 3. Τιρ ανάγκερ εκηέλεζηρ ηος έπγος «Καηαζκεσή σπολειπόμενων ιδιωηικών ζσνδέζεων αγωγών
  ακαθάρηων Άζηροσς, Μελιγούς και Παρ. Άζηροσς Γήμοσ Βόρειας Κσνοσρίας»

ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ

ηη λήτη πποζυπινών μέηπυν πύθμιζηρ κςκλοθοπίαρ για ηην εκηέλεζη επγαζιών ζηο ημήμα ηηρ
οδού «Χρήζηοσ Δσθσμίοσ» από ηη ζςμβολή ηηρ με ηην οδό «Παλαιοπαναγίας» και μέσπι ηην
ζςμβολή ηηρ με ηην οδό «Αθών Εαθειρόποσλων» ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Άζηποςρ, καηά ηο
σπονικό διάζηημα:

 • από Τπίηη 16 Αππιλίος 2024
 • έυρ και Παπαζκεςή 19 Αππιλίος 2024.
  Καηά ηο ανυηέπυ σπονικό διάζηημα, ηο ζςγκεκπιμένο ημήμα ηηρ οδού «Χρήζηοσ Δσθσμίοσ» πος
  αποηςπώνεηαι με κόκκινο σπώμα ζηο ζςνημμένο ζκαπίθημα, θα είναι πλήπυρ αποκλειζμένο για ηην
  κίνηζη οσημάηυν και θα εθαπμοζηεί η ζήμανζη πος αποηςπώνεηαι ζηο ζκαπίθημα πος
  επιζςνάπηεηαι.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών
συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παρ. Άστρους Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας» λήφθηκε η υπ΄ αριθμ. 87/2024 απόφαση Δημάρχου Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας που αφορά στη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης
κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα της οδού ¨Χρήστου
Ευθυμίου¨ από τη συμβολή της με την οδό ¨Παλαιοπαναγιάς¨ και μέχρι την οδό
¨Αφών Ζαφειρόπουλων¨ της Κοινότητας Άστρους».

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων
καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών, στο συνημμένο σχεδιάγραμμα
εμφανίζονται τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά το χρονικό
διάστημα από Τρίτη 16 Απριλίου 2024 έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 19
Απριλίου 2024.

Θα ακολουθήσουν και νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές και τα χρονικά
διαστήματα των προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας.