Προσλήψεις για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

έχοντας υπόψη:

Tην αρ. 171/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής , η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εγκρίθηκε με την αριθ. 34877/24-4-2024 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος. Συγκεκριμένα:

 • Ενός (1) αρχηγού – συντονιστή, απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 • Πέντε (5) γυμναστών πτυχιούχων σχολών Φυσικής αγωγής ή φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής .

Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη ανοικτής θαλάσσης και ελλείψει αυτής πιστοποίηση ναυαγοσώστη πισίνας.

 • Δώδεκα (12) ομαδαρχών αποφοίτων τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου .
 • Ενός (1) κοινωνικού επιστήμονα Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού, αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (υπεύθυνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού περιβάλλοντος)
 • Ενός (1 ) ιατρού, και ελλείψει αυτού ενός (1) νοσηλευτή
 • Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού ενός (1) βοηθού νοσηλευτή.
 • Ενός (1) μάγειρα.
 • Έξι (6) τραπεζοκόμων
 • Δύο (2) καθαριστριών –καθαριστών
 • Ενός (1) φύλακα και
 • Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρο 169 ν. 3584/2007) (Ιθαγένεια- έλλειψη κωλύματος λόγω ποινικής καταδίκης ή στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης – έλλειψη κωλύματος λόγω απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση) καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ανάλογα με την ειδικότητα.

Επισημαίνονται τα εξής:

Α) Ειδικά όσον αφορά στην ηλικία των υποψηφίωνσύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4765/2021, το κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης είναι το 15ο έτος, συμπληρωμένο.

Ως εκ τούτου, όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε ειδικότητες στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και βάσει των τυπικών προσόντων που απαιτούνται,

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 ( ΦΕΚ 232 Α), για όλους τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τo έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

———————————–

Τα σχετικά αρχεία, θα βρείτε εδώ.