Ανακοίνωση-Δήμος Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρείται σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, ανακοινώνει ότι:

Στο Δήμο Τρίπολης κατατέθηκαν «Τεύχος Ελέγχου του φέροντος οργανισμού των υφιστάμενων κτηρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI, και VII, που στεγάζουν το 1ο και 3ο Επαγγελματικό Λύκειο και το Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης» που εκπονήθηκε από την εταιρεία DTG Α.Ε. και «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Ενίσχυσης των υφιστάμενων κτηρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI, και VII, που στεγάζουν το 1ο και 3ο Επαγγελματικό Λύκειο και το Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης» που εκπονήθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Κοντιζά Αθανάσιο. Οι μελέτες εκπονήθηκαν δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα για το Δήμο Τρίπολης.

Οι μελέτες διατίθενται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τρίπολη 22132, 3ος όροφος, τηλ. 2713600442).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις επί αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο email: protokollo@tripolis.gr εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες (σε εφαρμογή του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005) του Δήμου και του Τ.Ε.Ε.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης